РЕШЕНИЕ
№ 168
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9

Относно: ОС_422/27.04.2020 г. - Доклад От Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост - "Двоен гараж" със застроена площ 39,60 кв. м, върху УПИ I-568 в кв. 59, с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 360,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-Н-90-4#6 от 13.03.2020 г. за учредяване на допълнително право на строеж на „Двоен гараж“. Заявлението е подадено от Николай Тодоров, притежаващ жилищна сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж, съгласно Договор от 11.05.1988 г. върху земя, представляваща Урегулиран поземлен имот I-568 с площ 720 кв. м,  кв. 59 по ПУП, одобрен със Заповед № 366/1990 г. на с. Овощник. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост № 3836/09.04.2020 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. №1714, вх. №1714/10.04.2020 г., №154, т. 6, н. д. 1234. Към заявлението са приложени копия на Договор от 11.05.1988 г. за отстъпено право на строеж, на виза за проектиране и на инвестиционен проект, одобрен с Протокол №3/06.02.2020 г. на ОЕСУТ - Казанлък за построяване на „Двоен гараж“ със застроена площ 39,60 кв. м.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване право на строеж в предвидените по закон случаи, върху имоти частна общинска собственост по заявления на граждани. Преписката се изготвя на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 52, ал. 1 и 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, допълнително право на строеж за изграждане на второстепенни постройки към сградите на основното застрояване се учредява на собственика на сградата с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс въз основа на одобрен проект със заповед на кмета.

На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от Общински съвет. Данъчната оценка на правото на строеж на „Двоен гараж“ с площ 39,60 кв. м е 340,10 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 7404052066/15.04.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“. За правото на строеж е изготвена Пазарна оценка с вх. № 194-Н-90-4#10/22.04.2020 г. от оценител на имоти в размер на 360,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1, във вр. чл. 38, ал. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 52,  ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3836 от 09.04.2020 г.

Николай Тодоров

360,00

Допълнително право на строеж

„Двоен гараж“ със ЗП 39,60 кв. м върху УПИ I-568,  кв. 59 на с. Овощник

 

2. Определя пазарна цена в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лева, без ДДС за учредяване на допълнително право на строеж в полза на Николай Тодоров за построяване, съгласно одобрен инвестиционен проект на „Двоен гараж“ със застроена площ 39,60 (тридесет и девет цяло  и шестдесет) кв. м, върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-568 (първи за петстотин шестдесет и осем), в кв. 59 (петдесет и девети) с площ 720 (седемстотин и двадесет) кв. м, с. Овощник по ПУП, одобрен със Заповед № 366/1990 г., при граници: север – улица; изток – УПИ II-568; юг – УПИ XV и запад – улица.

 

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване допълнително право на строеж по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Николай Тодоров.

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.