РЕШЕНИЕ
№ 169
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_423/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 682 кв.м, представляваща УПИ IV-770 в кв. 69 по плана на с. Бузовград, общ. Казанлък в размер на 6 800 лв, без ДДС.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация са постъпили Заявления с вх. № 94-Н-4846-2 от 17.03.2020 г. и № 94-Н-4846-2#2 от 27.03.2020 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж.  Заявленията са подадени от Николай Колев и Иванка Колева, собственици на жилищната сграда, съгласно Договор от 04.05.1980 г. за отстъпено право на строеж, построена в Урегулиран поземлен имот IV-770 в кв. 69 с площ 682 кв. м по Подробен устройствен план на с. Бузовград, одобрен със Заповед №180/1989 г.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №1140 от 31.08.2005 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с вх. рег. №6298/13.09.2005 г., акт №169, том 7, н. д. 3629, п. 15920.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 3225,90 лв., съгласно Удостоверение №7404051987 от 30.03.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  с вх. №94-Н-4846-2/14.04.2020 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  6 800,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№1140 от 31.08.2005 г.

Николай Колев и Иванка Колева

6 800,00

Отстъпено право на строеж

УПИ IV-770 в кв. 69 с площ 682 кв. м по ПУП на с. Бузовград

 

2. Определя пазарна цена в размер на 6 800, (шест хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 682 (шестстотин осемдесет и два) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот IV-770 (четвърти за седемстотин и седемдесети) в кв. 69 (шестдесет и девети) по Подробен устройствен план на с. Бузовград,  одобрен със Заповед №180/1989 г., при граници: североизток – улица; югоизток – УПИ V-771; югозапад – край на урбанизирана територия и запад – УПИ III-769.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за тяхна сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Иванка Колева и Николай Колев.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.