РЕШЕНИЕ
№ 170
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_425/29.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 936 лв. без ДДС, при разпореждане с имот, частна общинска собственост, за прехвърляне собствеността на Проектен поземлен имот с идентификатор 35167.506.9695, кв. 421, площ от 27 кв.м., находящ се на ул. "Зефир", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94-М-2118-1#2/2020 г. от Малина Димова, Весела Георгиева и Христиана Каярова за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХIII-3272 с обща площ 286 кв.м в кв. 421 в град Казанлък и закупуване на общинската част от него. Заявителите, в качеството си на наследници на Марин Каяров, притежават Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3272 с площ 259 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, съгласно Нотариален акт №110 т. IV, д. 1176/26.12.1958 година. При изменение на Подробен устройствен план за УПИ ХХIII-3272 в кв. 421, град Казанлък, одобрено със Заповед № 1431/2019 г., към този имот е включена земя с площ 27 кв. м, за която съгласно Скица-проект № 15-615824-09.07.2019 г. в кадастралната карта на град Казанлък е нанесен Проектен имот с идентификатор 35167.506.9695. За този проектен имот е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3826/11.03.2020 г., СВ дв. вх.№1402, вх. №1402/ 16.03.2020 г, акт 142, т. 5, н. д. 999. 

В Приложение № 6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собственост на общински имот при прилагане на действащ подробен устройствен план се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 607,50 лева по Удостоверение за ДО №7404050936/2020 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената оценка от оценител на имоти е на стойност 936,00 лева.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ, чл. 48, ал. 1, предл. 2-ро, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв)

Предназначение

Описание на имота

3826/

2020г.

Малина Димова, Весела Георгиева и Христиана Каярова

936,00

Жилищно строителство

Земя с площ 27 кв. м

 в УПИ ХХIII-3272 кв. 421 град Казанлък

 

2. Определя пазарна цена от 936,00 (деветстотин тридесет и шест) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Реална част, при граници: улица „Зефир“, УПИ ХXII, ПИ 35167.506.3272, от урегулиран поземлен имот ХХIII-3272 (двадесет и трети за три две седем две)  в кв. 421 (четиристотин двадесет и първи) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №143/16.09.2019 г. на кмета на община Казанлък, представляваща Проектен поземлен имот с идентификатор 35167.506.9695 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка девет шест девет пет) с проектна площ 27 (двадесет и седем) кв. м, при граници: имоти с идентификатори 35167.506.3272, 35167.506.3273, 35167.506.9637, 35167.506.3271, по Скица-проект №15-615824/09.07.2019 г. на СГКК-Стара Загора (вх. №01-299501-08.07.2019 г.) за изменение на КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, за Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9637 с обща площ 1441 кв. м,  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, ул. „Зефир“, без построената сграда.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Христиана Каярова ЕГНхххххххххх, Весела Георгиева ЕГНхххххххххх и Малина Димова ЕГН хххххххххх, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Малина Димова, Весела Георгиева и Христиана Каярова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Малина Димова - гр. Казанлък, Весела Георгиева – гр. Казанлък, Христиана Каярова - гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно 25 гласуване  общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.