РЕШЕНИЕ
№ 171
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_426/30.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище на наемател, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183, с площ 69,51 кв.м., адрес: гр. Казанлък, ж.к. "Изток", бл. 23, вх. З, ет. 5, за сумата от 33 270,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпила Молба с вх. № 94-М-6828-1 от 29.01.2020 г. за закупуване на общинско жилище, представляващо Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183 с площ 69,51 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; адрес на имота: гр. Казанлък, п. к. 6100, ж. к. „Изток“, бл. 23, вх. З, ет. 5, ап. 183, намиращ се на етаж 5 (пет) в Сграда с идентификатор 35167.505.196.1, разположена в Поземлени имоти с идентификатори 35167.505.196 и 35167.505.745, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Прилежащи части: Избено помещение № 63 с полезна площ 2,31 кв. м. Апартаментът се състои от две стаи, кухня, тераси – 100 /сто/ процента (в това число 7,17 кв. м общи части на сградата и 1,42% идеални части от правото на строеж).

Подателят на молбата – Миладин Огнянов е наемател на жилището, съгласно Договор №37/15.10.2016 г. и отговаря на условията, определени в чл. 37 от Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на ОбС-Казанлък. Към заявлението са приложени следните документи: Договор №37/15.10.2016 г.; служебна бележка за липса на задължения към Община Казанлък; копия от документи за платени сметки за наем, ел. енергия, вода.

За общинското жилище е съставен Акт за частна общинска собственост №3829/19.03.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1491, вх. №1491 от 23.03.2020 г., акт №2, т. 6, н. д. №1071.

Апартаментът е включен като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение №15 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък.

На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 37, ал 1 от Наредба № 12 на ОбС-Казанлък, общинско жилище е възможно да бъде продадено на наемателя, когато той отговаря на предвидените условия за продажба.  В тази връзка молбата на наемателя с приложените документи е разгледана от комисия по чл. 8, ал. 1 от същата наредба, назначена със Заповед №238/19.02.2020 г. на кмета на общината. С Решение №17 от Протокол №3/10.03.2020 г., комисията предлага да се изготви пазарна оценка, която да бъде внесена за разглеждане и одобряване от ОбС-Казанлък.

Съгласно чл. 40 от Наредба №12 на ОбС-Казанлък и чл. 47 от ЗОС, общинските жилища се продават на техните наематели, след решение на Общински съвет, в което се посочва точния им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота.

 

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък се предвиждат продажби по реда на Наредба №12 на ОбС-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 11 692,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404051792/ 11.03.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  с вх. № 94-М-6828-1#4/ 27.04.2020 г. е в размер на 33 270,00 лв., без ДДС.“  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 42, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОС и чл. 40 от Наредба №12 на ОбС-Казанлък и Решение № 17 от Протокол № 3/10.03.2020 г. на комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредбата № 12 на ОбС-Казанлък, утвърдено от кмета на общината,

 

Р Е Ш И:

 

1. Изключва общинско жилище, представляващо Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183 по КККР на гр. Казанлък от Приложение № 15 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък.

2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3829 от 19.03.2020 г.

Миладин Огнянов

33 270,00

Жилище

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183 по КККР на гр. Казанлък


3. Определя пазарна цена в размер на 33 270,00 (тридесет и три хиляди двеста и седемдесет) лева, без ДДС, за продажба на общински имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно девет шест точка едно точка едно осем три) с площ 69,51 (шестдесет и девет цяло и петдесет и един) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; адрес на имота: гр. Казанлък, п. к. 6100, ж. к. „Изток“, бл. 23, вх. З, ет. 5, ап. 183, намиращ се на етаж 5 (пет) в Сграда с идентификатор 35167.505.196.1 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно девет шест точка едно, етажи 8 (осем), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, масивна конструкция - ЕПЖС, построена 1979 (хиляда деветстотин седемдесет и девета) г., разположена в Поземлени имоти с идентификатори 35167.505.196 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно девет шест) и 35167.505.745 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка седем четири пет), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (един), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 35167.505.196.1.182, Под обекта: 35167.505.196.1.180; Над обекта: 35167.505.196.1.186; ведно с прилежащи части: Избено помещение № 63 (шестдесет и три), с полезна площ 2,31 (две цяло тридесет и един) кв. м, при граници: север – краен зид, изток – избено помещение №55, юг – коридор и запад – краен зид и  7,17 (седем цяло и седемнадесет) кв. м от общите части на сградата и 1,42% (едно цяло четиридесет и два процента) идеални части от правото на строеж. Апартаментът се състои от две стаи, кухня, тераси.

 

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 3 с наемателя Миладин Огнянов, ЕГН хххххххххх, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Миладин Огнянов.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.