РЕШЕНИЕ
№ 172
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_428/30.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691, местност "Старите лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 19 800 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът информира общинските съветници, че под номер 11 в Приложение № 3 „От продажба на земя в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г., e включен Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест девет едно), с обща площ 1475 (хиляда четиристотин седемдесет и пет) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: гр. Казанлък, местност „Старите лозя“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Лозе, при съседи: 35167.505.641, 35167.505.692, 35167.505.689, 35167.505.3528, 35167.505.690. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (AЧОС) № 3603/05.12.2018 г., вписан в Служба по вписванията Дв. вх. № 7786, вх. № 7800/12.12.2018 г., Акт 143, т. 27, н.д. 5732.

Изготвени са актуални данъчна и пазарна оценки, съответно 14 834,10 лв. и 19 800 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест девет едно), с обща площ 1475 (хиляда четиристотин седемдесет и пет) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: гр. Казанлък, местност „Старите лозя“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Лозе, при съседи: 35167.505.641, 35167.505.692, 35167.505.689, 35167.505.3528, 35167.505.690.

Начална тръжна цена:  19 800  (деветнадесет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.