РЕШЕНИЕ
№ 173
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_431/05.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 260 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 14 кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация e постъпило Искане с вх. № 94-А-250-2/10.03.2020 г. от Алеко Качанов за доброволно прилагане на действащ ПУП-ПР за УПИ II-989  в кв. 73 на гр. Крън, одобрен със Заповед №622/25.06.2003 г. на кмета на общината. Заявителят е собственик на дворно място с площ 490 кв. м, което съставлява горецитирания имот с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №108, том 1, рег. №1527, дело №98/2004 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №941/ 25.02.2004 г., акт №62, т. 2, д. №374, парт. книга: т. 21089, 13911, стр. 33792.

Община Казанлък притежава реална част - Незастроена  земя с площ 14 кв. м, представляваща реална част, придаваема към имот с пл. №989 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот II-989 в кв. 73 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №622/25.06.2003 г. на кмета на общината, целия с площ от 504 кв. м, съгласно АЧОС №3837/09.04.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1713, вх. №1713/10.04.2020 г., №153, т. 6, н. д. №1233.

Данъчната оценка на  общинската земя 66,20 лв. по Удостоверение за ДО №7404051988/ 30.03.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка от оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  260,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“  от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3837 от 09.04.2020 г.

Алеко Качанов

260,00

Придаваемо по регулация

Реална част с площ 14 кв. м от УПИ II-989 в кв. 73 на гр. Крън.

 

2. Определя пазарна цена в размер на 260,00 (двеста и шестдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена  земя с площ 14 (четиринадесет) кв. м, при граници: север  – улица; изток – УПИ III-990 и юг – ПИ № 989, представляваща реална част, придаваема към имот с пл. № 989 (деветстотин осемдесет и девети) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот II-989 (втори за деветстотин осемдесет и девети) в кв. 73 (седемдесет и трети) по плана на гр. Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №622/25.06.2003 г. на кмета на общината, с площ 504 (петстотин и четири) кв. м, при граници: север – улица; изток – УПИ III-990; юг - УПИ III-990 и УПИ I-987,988,1241 и запад – УПИ I-987,988,1241.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с лицето, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Алеко Качанов, адрес: гр. Казанлък.

 

 Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.