РЕШЕНИЕ
№ 174
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9

Относно: ОС_448/14.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, местност "Старите лозя", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в община Казанлък е постъпило Мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с вх. № 124-05-8/14.02.2020 г., относно предоставяне на имоти на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ.

Според § 27 неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред, като общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд, включително пасища и мери по чл. 19 от ЗСПЗЗ при наличие на едно от следните условия:

  • установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;
  • изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
  • обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

Видно от представените по преписката документи, се касае за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Имотите са признати с влезли в сила Решение № 01/20.03.1996 г. по преписка с вх. № Я072/26.02.1992 г. и Решение № 01/04.04.1996 г. по преписка с вх. № Я673/02.06.1992 г., на наследниците на Никола Гугушев, възстановени по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ в съществуващи (възстановими) стари реални граници както следва:

- Лозе от 1,600 дка в землището на гр. Казанлък, местност „Тюлбето“;

- Лозе от 1,200 дка в землището на гр. Казанлък, местност „Тюлбето“;

- Нива от 2,000 дка в землището на гр. Казанлък, местност „Тюлбето“.

Установяването на границите на имотите е извършено на място от заявителя Мария Пашалова (наследник на Никола Гугушев, съгласно Удостоверение за наследници с изх. №120/21.01.2020 г., издадено от ГРАО гр. Казанлък), както и на всички останали наследници. Изпълнителя на проекта- инж. Стефан Стефанов - правоспособно лице по чл. 12, т. 8 от ЗКИР след извършеното заснемане е изработил проект за изменение на кадастрална карта, видно от което се установи следното:

1. Лозе 1600 кв. м, находящо се в землището на гр. Казанлък в местността „Тюлбето“ и попадащо в проектен имот 35167.160.935 с проектна площ от 1551.09 кв. м, получен от промяна на границата между ПИ с идентификатор 35167.160.727 с площ 1192.71 кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) и ПИ с идентификатор 35167.160.728 с площ 358,38кв.м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ);

2. Нива 2000 кв. м, находяща се в землището на гр. Казанлък в местността „Тюлбето“ и попадаща в проектен имот 35167.260.602 с проектна площ от 1884.64 кв.м, получен от промяна на границата между ПИ с идентификатор 35167.260.555 с площ 1008.81кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) и ПИ с идентификатор 35167.260.556 с площ 875,83 кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ);

3. Лозе 1200 кв. м, находящо се в землището на гр. Казанлък в местността „Тюлбето“ и попадащо в проектен имот 35167.160.791 с проектна площ от 1221,74 кв. м, получен от ПИ с идентификатор 35167.160.791 с площ 1224.74кв.м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ).

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

  

Р Е Ш И:

Дава съгласие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задължението си по § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ, за възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници, на наследниците на Никола Гугушев, поземлени имоти, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.160.935 с проектна площ от 1551.09 кв. м, получен от промяна на границата между ПИ с идентификатор 35167.160.727 с площ 1192.71 кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) и ПИ с идентификатор 35167.160.728 с площ 358,38 кв.м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ), местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК;

 

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.260.602 с проектна площ от 1884.64 кв. м, получен от промяна на границата между ПИ с идентификатор 35167.260.555 с площ 1008.81кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) и ПИ с идентификатор 35167.260.556 с площ 875,83 кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ), местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015г. на ИД на АГКК;

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.160.791 с площ от 1221,74 кв. м., НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ).

Признати с влезли в сила Решение №01/20.03.1996 г. по преписка с вх. № Я072/26.02.1992 г. и Решение № 01/04.04.1996 г. по преписка с вх. № Я673/02.06.1992 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Мария Пашалова, в качеството си на наследник на Никола Гугушев.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.