РЕШЕНИЕ
№ 175
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_451/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.8041, с площ 991 кв. м, находящ се в гр. Казанлък; начална тръжна цена 39 620 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че с Решение №31/19.12.2019 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем нула четири едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин деветдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-5151/21.05.2019 г. на Началника на СГКК - Стара Загора, гр. Казанлък, п. к. 6100, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.572, 35167.501.8799, 35167.501.8797, 35167.501.603, 35167.501.602. Представляващ УПИ I-8041 за „Обществено делово обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Решение №777/2013 г. на ОбС-Казанлък.

За имота е съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №3747/05.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията с Вх. № 5734/11.09.2019 г., aкт №151, том 20, н. д 4205, предходен Акт за частна общинска собственост АЧОС № 466/09.07.2007 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №7098/22.08.2007 г., aкт №152, том 5, н. д 3406, п. 15920.

Обектът е включен под №7 в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г., на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 20 000 лв.

За обекта е изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот. Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер съответно на 8 969.80 лв. и 39 620 лв. без ДДС.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, кмета счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (Обн. ДВ. бр.85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.80 от 14 септември 2004 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2019г., изм. ДВ. бр. 37 от 21 април 2020 г.) и свое Решение №31/19.12.2019 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем нула четири едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин деветдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-5151-21.05.2019 г. на Началника на СГКК - Стара Загора, гр. Казанлък, п. к 6100, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.572, 35167.501.8799, 35167.501.8797, 35167.501.603, 35167.501.602. Представляващ УПИ I-8041 за „Обществено делово обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Решение №777/2013 г. на ОбС-Казанлък.

 

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. май 2020 г. на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем нула четири едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин деветдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-5151-21.05.2019 г. на Началника на СГКК - Стара Загора, гр. Казанлък, п. к 6100, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.572, 35167.501.8799, 35167.501.8797, 35167.501.603, 35167.501.602. Представляващ УПИ I-8041 за „Обществено делово обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Решение №777/2013 г. на ОбС-Казанлък, определена в размер на 39 620 (тридесет и девет хиляди и шестстотин и двадесет) лв.

 

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем нула четири едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин деветдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-5151-21.05.2019 г. на Началника на СГКК - Стара Загора, гр. Казанлък, п. к 6100, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.572, 35167.501.8799, 35167.501.8797, 35167.501.603, 35167.501.602. Представляващ УПИ I-8041 за „Обществено делово обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Решение №777/2013 г. на ОбС-Казанлък. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена 39 620 (тридесет и девет хиляди и шестстотин и двадесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,      гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък в срок за подаване на документите за участие в рамките на работното времена центъра, срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието;

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:       Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

 Даниела Колева – началник отдел ИУС

 Татяна Станева – гл. експерт ОСГП

 Добрин Драгнев – общински съветник

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт

           Евгения Андонова – ст. експерт ОС

 

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заместен от Даниела Колева – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

VI. Упълномощава Кмета на Oбщина Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (Обн. ДВ. бр.85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.80 от 14 септември 2004 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр.115 от 30 декември 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.37 от 21 април 2020 г.)

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.