ПОКАНА № 10

на 25.06.2020 от 09:30 часа
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 от Правилника на ОбС-Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет-Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък при следния проект

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_495/16.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_457/19.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_486/08.06.2020 - Доклад от Станчо Леков - Председател на група съветници от ПП ”ДПС” в Общински съвет- Казанлък , относно избор на заместник - председател на Общински съвет - Казанлък - Ридван Иляз.
Изготвил: Станчо Георгиев Леков - председател на групата съветници от ПП ”ДПС”
Докладчик: Станчо Георгиев Леков - председател на групата съветници от ПП ”ДПС”
изтегли документите за тази точка

4. ОС_449/15.05.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. № ОС-464/21.05.2020 г., вносителят прилага Заповед № 1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004.
По становища на ПК по устройство на територията и на ПК по селско и горско стопанство. (С Решение № 178/28.05.2020 г., ОбС отлага за следващо заседание)
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_491/12.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост, находящи се в гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_490/12.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отказ за изкупуване от община Казанлък по реда на чл. 199 от ЗУТ, на Поземлен имот № 35167.505.2762, с площ от 1116 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, по ПУП одобрен с Решение № 777/2013 г. на ОбС - Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_489/11.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, жк.” Изток” бл. 3, вх. Д, ап. 110 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 27 750 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_479/05.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 300 лв. без ДДС, при разпореждане с имот, частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2025, с площ от 608 кв.м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_481/05.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.9085, с площ 2 585 кв. м, по КККР на гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Добрин Драгнев.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_482/05.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.359, с площ 1 272 кв. м, по КККР на гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Юзеир Кенан.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_483/05.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина, с. Розово, с. Горно Черковище, с. Овощник и определяне на начални тръжни цени.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_485/08.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за подобрен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод за поземлен имот с идентификатор 35167.751 с НТП в землището на град Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_484/08.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, в землището на град Казанлък. С писмо с вх. № ОС-500/18.06.2020 г., вносителят прилага допълнителни документи, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство, както и корекция в мотивите.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 163 От дата: 19.06.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК