ОС-507/23.06.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 93/2020 г., с приложен препис от Решение № 194/18.06.2020 г. на АС, с което обявява за нищожна по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, Наредба № 14 за пожарната охрана на територията на община Казанлък.