ОС-508/23.06.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 138/2020 г., с приложен заверен препис от Решение № 192/16.06.2020 г. на АС, както следва: 1. Оставя без разглеждане жалбата на Фондация "Гринберг" срещу чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4, като недопустима и прекратява производството; 2. Отменя по жалба на фондацията разпоредбата на чл. 15, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1, т. 3, т. 4, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от Наредба № 4 на ОбС; 3. Обявява за нищожна разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.