РЕШЕНИЕ
№ 193
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10

Относно: ОС_479/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 300 лв. без ДДС, при разпореждане с имот, частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2025, с площ от 608 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация e постъпило заявление с вх. № 94-Д-7229-1/18.05.2020 г. от Даниела Кандахерова-Иванова за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно нотариален акт №164, т. XIII, д. 3373/29.10.2004 г., н. а. 24, т. 23, д. 4612/ 01.10.2013 г. и Удостоверение за наследници изх. №788/22.05.2020 г. на община Казанлък, заявителката е собственик на сграда, построена в Урегулиран поземлен имот І в кв. 3Б по Подробен устройствен план на село Енина, одобрен със Заповед № 1082/1980 г. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК. Земята е с площ 608 кв. м и представлява Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2025, за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3846/21.05.2020 година, вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. рег. №2220/26.05.2020 г, акт № 111, т. 8, н. д. 1617.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 2 732.00 лева, съгласно Удостоверение № 7404052370 от 21.05.2020 година на Дирекция „Местни приходи”,  а пазарната оценка е 7 300,00 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв)

Предназначение

Описание на имота

3846/

2020 г.

Даниела Кандахерова-Иванова

7 300

Жилищно строителство

ПИ 27499.501.2025 с. Енина

с площ 608 кв. м

2. Определя пазарна цена от 7 300 (седем хиляди и триста) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда:  Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2025 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две нула две пет) с площ 608 (шестстотин и осем) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: имоти с идентификатори 27499.501.379, 27499.501.2026, 27499.501.3098, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) І (първи) в кв. 3Б (три буква Б) по Подробен устройствен план на село Енина, одобрен със Заповед № 1082/1980 г.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Даниела Кандахерова-Иванова ЕГНхххххххххх от град Павликени, община Павликени, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий“ №36, вх. Б, ап. 12, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Даниела Кандахерова-Иванова.

    

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Даниела Кандахерова-Иванова.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.