РЕШЕНИЕ
№ 197
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10

Относно: ОС_485/08.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък  с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за подобрен устройствен план - парцеларен  план  за елементи на техническата  инфраструктура - водопровод  за  поземлен имот с идентификатор  35167.751 с НТП в землището на град Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-А-100-1/19.05.2020 г. от Димитър Димитров, Атанас Захариев, Иванка Димитрова и Пламена Захариева в качеството си на собственици, респективно заявители, с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 35167.37.751 с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, с площ от  1,231 дка по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК.

Разработени са техническо задание и схема на проектното трасе, като се предвижда то да премине през поземлен имот с идентификатор 35167.107.64, гр. Казанлък, м. КАЙНАРДЖА, вид собственост общинска публична, вид територия Земеделска, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ 3813 кв. м, по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

Водоснабдяването на проектния водопровод, съответно захранващ поземлен имот с идентификатор 35167.37.751 с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, ще се осъществява от действащ селищен водопровод, разположен в поземлен имот с идентификатор 35167.107.64, гр. Казанлък, м. КАЙНАРДЖА, вид собственост общинска публична, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и площ 3813 кв. м, по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, по изходни данни за проектиране № ИДП-110/24.03.2020 г. от ВИК-Ст. Загора, район Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява Заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 83, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 104, ал. 1 от Закона за водите,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 35167.37.751 с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, с площ от  1,231 дка по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК;

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя;

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитут) в поземлен имот с идентификатор 35167.107.64, гр. Казанлък, м. КАЙНАРДЖА, вид собственост общинска публична, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и площ 3813 кв. м по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, засегнат от парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 35167.37.751, с приблизителна площ на сервитута 50 кв. м;

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Димитър Димитров, Атанас Захариев, Иванка Димитрова и Пламена Захариева в качеството си на собственици, респективно заявители.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.