РЕШЕНИЕ
№ 199
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 10


Относно: ОС-510/23.06.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подготовка на проект за техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на община Казанлък, за подготовка на Интегриран проект и кандидатстване по програма "LIFE".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Настоящото предложение се внася на Вашето внимание по повод възможността за подготовка на проект за техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Същност и цели на проекта:

По време на проекта за техническа помощ се извършват консултации, описват се подробно темата и обхватът на интегрирания проект, в съответствие с документите: „Насоки за кандидатите за интегрирани проекти LIFE 2020“ и „Насоки за кандидатите по под-програмата „Действия за климата“. Цели се осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект Техническа помощ за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Бенефициент по проекта е Община Пловдив. Община Казанлък изразява воля за включване в качество на партньор. Проектът ще обедини в партньорството още 5 други общини от Източнобеломорски район - община Свиленград, община Първомай, община Белово, община Пещера, община Родопи. Допустимо е в процеса на подготовка на проект за Техническа помощ привличане и на други общини, които са предразположени към засушаване и попадат в район с повишен риск от наводнения.

Съставяне на проектното предложение, управление и изпълнение на проект за Техническа помощ ще се осъществи от експерти от Работна група за „ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“. 

Външни експерти, които да помагат в дейностите по проекта за техническа помощ:

За целите на успешно реализиране на проекта за Техническа помощ ще бъдат привлечени външни експерти със сериозен опит при реализиране на екологични проекти на европейско ниво от Австрийската Агенция по околна среда (ААОС), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Пловдив, Агенция за горите, експерти в областта на информационните технологии по околна среда, управление на води и изграждане на хидротехнически съоръжения с екосистемно базиран подход и др. с необходимата квалификация, свързана с определените рискови политики в Националната стратегия и Плана за действие за адаптиране към изменението на климата на Република България (одобрени с Решение № 621 от 25.10.2019 г. на Министерски съвет) и Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район (ПУРН 2016-2021), приет с Решение № 1109/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Обхват на дейностите в проектното предложение:

Подпомагане на водеща община - община Пловдив за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване на община Пловдив и партньори по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията". В обхвата на проектното предложение ще бъдат включени дейности като: начални срещи, ръководни ангажименти, проектни проучвания, работни срещи, събития, публикации и др. допустими, съгласно насоките за кандидатстване за Техническа помощ при подготовка на интегрирани проекти по програма LIFE 2020.

Начини и размер на финансиране:

Общият размер на финансиране от програма LIFE не може да надвишава 100 000 евро. 

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ (БФП) и парични потоци: 

Безвъзмездната финансова помощ е до 98 % от общите допустими разходи за бюджетни организации, в това число 60 % БФП и 38 % собствен нефинансов принос. Задължително условие е бенефициентите да предвидят собствен принос за техническото изпълнение на проекта, в размер на 38 % собствен нефинансов принос и 2 % собствен финансов принос. Съответно, при формирането на бюджета водещата организация и общините - партньори следва да предвидят нефинансов принос от страна на експертите, определени със заповед на Кмета за участие в бъдещия проект за техническа помощ, както и в самия интегриран проект по програма LIFE впоследствие.

Плащания към бенефициента: авансово в размер на 70% от одобрената БФП. Междинното и финално плащания са във вид на възстановяване на извършени допустими разходи, като междинното плащане не може да надвишава 90% от БФП и подлежи на одобряване от финансиращия орган на програма LIFE.

Краен срок за кандидатстване:

Срокът за подаване на проектното предложение за Техническа помощ е 16 юли 2020 г.

Продължителност на проекта:

Проектите за техническа помощ са предназначени изцяло за подготовка на ИНТЕГРИРАН проект по програма LIFE. Продължителността им не може да надвишава 24 месеца и трябва да е съобразена със сроковете за подаване на интегрирания проект. Съгласно насоките за кандидатстване с интегрирани проекти по LIFE 2020, кандидатстването е двуфазово като срокът за подаване на цялостни проекти е м. февруари 2021 г. (точната дата не е определена). Съответно, времетраенето на проекта за техническа помощ ще бъде съобразено с този срок. 

Ползи за Община Казанлък:

Успешно реализиран проект на Техническата помощ е предпоставка за подаване на допустимо и качествено предложение за ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Рискове:

При подписване на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за Техническата помощ, бенефициентът и партньорите следва задължително да внесат предложение за ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ по програма „LIFE“ в срока, определен от програмата (февруари 2021 г.). При необходимост от по-дълъг срок за подготовка на предложението за интегриран проект е предвидена възможност за кандидатстване и през следващия програмен период.

Перспективи:

Прилагане на екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на климата в община Казанлък и общините от Източнобеломорския район на басейново управление в България, в уязвими територии, предразположени към засушаване и с повишен риск от наводнения.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за участие на Община Казанлък в качество й на партньор в проект за техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства с водеща организация община Пловдив за подпомагане подготовката на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

2. Възлага на Кмета на община Казанлък да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване с проект за техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства с водеща организация община Пловдив за подпомагане за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

3. Дава съгласие за съфинансиране от бюджета на община Казанлък, в размер на не повече от 2% от одобрената стойност на проекта или не повече от неговата левова равностойност - 4 000 лв. 

4. Дава съгласие, при одобрение на проекта, да бъде извършена корекция на бюджета на община Казанлък, с цел осигуряване на 2 % от одобрената стойност на проекта.

5. Възлага на Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1, т. 2, т.3, т. 4 и т. 5 от настоящото решение с цел участието на община Казанлък като партньор по проект за техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/07/2020 г.