Протокол № 7 от заседание, проведено на 23.03.2020 г.