Протокол № 8 от заседание, проведено на 15.04.2020 г.