Протокол № 9 от заседание, проведено на 28.05.2020 г.