Протокол № 10 от заседание, проведено на 25.06.2020 г.