ПОКАНА № 11

на 30.07.2020 от 09:30 часа
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 от Правилника на ОбС-Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет-Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_520/03.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ново Решение за Кандидатстване с проектно предложение по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_557/17.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2020 г. на стойност 300 000 лева.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_560/17.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г. в частта на Приложения №4, №13 и №14.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_533/07.07.2020 - Доклад от Драгомир Петков оправомощен За кмет със Заповед № 992/03.07.2020 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2019 г. Приемане и на Годишен отчет за 2019 година.
Постъпи писмо с вх. № ОС-565/21.07.2020 г., с което вносителят прилага Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.07.2020 г.
Изготвил: Драгомир Петков - оправомощен За кмет със Заповед № 992/03.07.2020 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_540/10.07.2020 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 година.
Изготвил: Николай Златанов -Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_555/16.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за изменение на действащия ПУП - план за улична регулация в обхват част от ” Централна градска част” и част от кв. ”Новенски” в гр. Казанлък, с обща площ от 1910 дка.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_537/10.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 г., съгласно Приложение № 1.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_538/10.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищни автобуси за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2020/2021 година.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_539/10.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2020/2021 година.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_566/21.07.2020 - Доклад от Драгомир Петков - оправомощен За кмет със Заповед № 992/03.07.2020 г. с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП ”Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” за услугата ”Детска млечна кухня” за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет оправомощен със Заповед № 1107/20.07.2020 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_553/15.07.2020 - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на обособени части от имуществото на дружеството.
С писмо вх. № ОС-570/22.07.2020 г., вносителят коригира и допълва проекта за решение в частта на т. 1 от доклада.
Изготвил: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

12. ОС_542/10.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2019 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_521/03.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423, с площ 533 кв. м, по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Мария Цонева.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_523/06.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8150 лв. без ДДС за продажба на земя с площ от 677 кв. м., представляваща УПИ I-390, кв. 50 в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_524/06.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 4700 лв. без ДДС за продажба на земя с площ от 468 кв. м., представляваща УПИ XIII-513, кв. 31 в с. Бузовград, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_525/06.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на общински имоти, находящи се в с. Бузовград, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлъ
изтегли документите за тази точка

17. ОС_526/06.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 10 730 лв. без ДДС на УПИ IV-393, кв. 37 в с. Дунавци, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_527 /06.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък и с. Ясеново.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_528/06.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово и с. Шейново.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_546/14.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина и с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_547/14.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5362, находящ се на ул. Столетов № 34, гр. Казанлък, с площ 303 кв. м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 12 300 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_548/14.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.204, с площ от 292 кв. м., находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 58 400 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_559/17.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменения и допълнения на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, в частта на Приложения №1, №3, №9 и №11 неразделни части от нея.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_567/21.07.2020 - Доклад от Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски”, гр. Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот, собственост на МБАЛ, находящ се в гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 194 900 лв. без ДДС.
Изготвил: Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски”
Докладчик: Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски”
изтегли документите за тази точка

25. ОС_551/15.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем чрез публичен търг по реда на чл. 80, т. 2 от Наредба № 15 на ОбС на Самостоятелен обект в сграда с площ 45,35 кв. м с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална наемна цена в размер на 290 лв./месец. Предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_513/25.06.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.306.9, местност ”Абаята” по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 180,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_554/15.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_531/06.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлени имоти, находящи се в с. Долно Изворово, НТП - ”нива”, с цел промяна на предназначението в ”За безвредни производства и складови дейности”; 2. Одобряване Заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_529 / 06.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.545 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък в съответствие с Рекреационна устройствена зона за курортни дейности - разновидност 1 (Ок1) на ОУП на община Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_516/01.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.240.386 - с НТП ”Друг вид земеделска земя”, местност ”Старите лозя”, с площ от 632,00 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението в ”За вилно строителство”.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_550/15.07.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП - план за застрояване на Поземлен имот № 35167.302.30 - с НТП ”За друг вид застрояване” с площ от 913,00 кв. м, местност ”Големите ливади” по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението ”За смесено предназначение - работилница за безвредно производство и жилище”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 188 От дата: 24.07.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК