РЕШЕНИЕ
№ 202
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_560/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г. в частта на Приложения №4, №13 и №14.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. Във връзка със забава графика на ВиК по подмяната на водопроводната мрежа на ул.  "Хан Аспарух", Ви предлагам средствата заложени за нея от целевата капиталова субсидия в Приложение №14 (147 296 лв.), да се прехвърлят за разплащане от собствени средства.

За сумата от 147 296 лева предлагам да се прехвърлят  обекти към Приложение №14 „Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 година“ следните обекти:

  • Асфалтиране на ул. Крън 630 м2 - 25 000 лв.;
  • Асфалтиране на ул. Гоце Делчев 575 м2 - 23 000 лв.;
  • Асфалтиране на ул. Надежда 1000 м2 - 36 000 лв.;
  • Асфалтиране на ул. 3-ти март 1220 м2 - 49 000 лв.;
  • Асфалтиране на ул. Станьо Гъдев 570 м2 – 35 000 лв., от които 14 296 лв. от целева капиталова субсидия и  20 704 лв. със собствени средства.

 

2. След провеждане на обществени поръчки възниква необходимост от увеличаване на средствата по обект от ИП „Лекотоварен автомобил до 1 тон с двойна кабина, за нуждите на ОП КДиПИС“ с 3 000 лева, които могат да бъдат компенсирани от „Товарен автомобил - самосвал до 12 тона, за нуждите на ОП КДиПИС“.

3. Във връзка с изпълнение на административни задължения на отдел „Екология“ и отдел „Икономика и управление на собствеността“ е необходимо внедряване на програмен продукт  “CADIS” – пасище, мери, ливади и земеделски земи -  7 700 лв. Средствата могат да бъдат компенсирани от издръжката на Общинска администрация §§10-16 „Вода, горива и енергия“.

В хода на дебата общинският съветник Пламен Караджов направи предложение за допълнение на доклада, като се добави нова точка в проекта за решение, касаеща създаване на Временна комисия за изготвяне на критерии за освобождаване от заплащане на такси за детски градини и ясли. Мотивите му бяха, че в момента се обсъждат промени в Закона за предучилищното образование относно освобождаване заплащането на такса на детски градини и ясли дължими от родители, които получават социални помощи или месечни помощи за деца по реда на Закона за социално подпомагане, Закона за семейните помощи, както и такива загубили работата си в периода на действие на извънредното положение или излезли в неплатена отпуска. Кмета Галина Стоянова - вносител на доклада, изрази принципно съгласие с предложението, при условие, че бъде подкрепено от мнозинството в Общинския съвет.

Общинските съветници гласуваха и приеха предложението, като определиха наименованието, броя, състава и предмета на дейност на временната комисия.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 oт  Закона  за публичните финанси и чл. 2, ал. 2, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, чл. 23 и чл. 36 от Правилника на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, като изменя Решение №70 от 06.02.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, изменено с Решение №145 от 15.04.2020 г., изменено с Решение №186 от 25.06.2020 г. в следните точки:

- по т.2.2.1 изменя Приложение №4  без да изменя общо разходи за местни дейности.

- 13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер от 8 809 670  лева на 8 817 370 лева, съгласно Приложение №13.

- 14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2020 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

 

II. Създава Временна комисия от 5 общински съветници, за изготвяне на критерии за освобождаване от заплащане на такси за детски градини и ясли със следния състав:

Председател: Аксения Тилева
Членове:  Красимира Харизанова
                  Джамал Папарланов
                  Теодора Иванова
                  Чавдар Ангелов

 

1. Определя задачи на комисията, да изготви критерии за освобождаване от заплащане на такси за детски градини и ясли, дължими от родители, които получават социални помощи и/или месечни помощи за деца, в периода на действие на епидемичната обстановка.

2. Срок на действие на Временната комисия – 01.09.2020 г.

3. Предлага на Кмета на община Казанлък, да посочи двама служители от общинска администрация, които да работят съвместно и да подпомагат дейността на Временната комисия.

4. Комисията по т. II да внесе в Общински съвет доклад за извършената работа.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.