РЕШЕНИЕ
№ 203
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_533/07.07.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков оправомощен За кмет със Заповед № 992/03.07.2020 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2019 г. Приемане и на Годишен отчет за 2019 година. Постъпи писмо с вх. № ОС-565/21.07.2020 г., с което вносителят прилага Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.07.2020 г.
публ: 05/08/2020 г.