РЕШЕНИЕ
№ 204
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_540/10.07.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 година.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В изпълнение изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на чл. 8, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам на вашето внимание Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 64, ал.1 във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 7 от Правилника на Общинския съвет,

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Общински съвет Казанлък.

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.