РЕШЕНИЕ
№ 217
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_527/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък и с. Ясеново.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, Табл. „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък са включени:

Под номер 9: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.354 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет четири) с обща площ 1 985 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: ж.к. „Васил Левски“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; при съседи: 35167.501.532, 35167.501.309, 35167.501.308, 35167.501.306. По ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №432/04.05.2010 г. на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) - “За подземен и надземен паркинг“ в кв. 1 (едно) на гр. Казанлък, общ. Казанлък. За имота е съставен АЧОС №3659/21.02.2019 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №1230/06.03.2019 г., акт №34, том 5, н. д. №889.

За имота са изготвени данъчна и актуализирана пазарна оценки в размер, съответно 39 749,60 лв. и 73 500 лв.

Под номер 35: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 (единадесет за петстотин двадесет и едно) с обща площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., находящ се в кв. 63 (шестдесет и три), с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север - УПИ XII-271; изток - УПИ X-270; юг и запад - улици. За имота има съставен АЧОС №3560/22.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №4175/18.07.2018 г., акт 165, т. 14, н. д. 2981.

За имота са изготвени данъчна и актуализирана пазарна оценки в размер, съответно 2 059,20 лв. и 4 300 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуализирана към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.354 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет четири) с обща площ 1 985 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: ж.к. „Васил Левски“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; при съседи: 35167.501.532, 35167.501.309, 35167.501.308, 35167.501.306. По ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №432/04.05.2010 г. на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) - “За подземен и надземен паркинг“ в кв. 1 (едно) на гр. Казанлък, общ. Казанлък.

Начална тръжна цена: 73 500 (седемдесет и три хиляди и петстотин) лв. без ДДС.

 

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 (единадесет за петстотин двадесет и едно) с обща площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., находящ се в кв. 63 (шестдесет и три), с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север - УПИ XII-271; изток - УПИ X-270; юг и запад - улици.

Начална тръжна цена: 4 300 (четири хиляди и триста) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.