РЕШЕНИЕ
№ 222
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_559/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменения и допълнения на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, в частта на Приложения №1, №3, №9 и №11 неразделни части от нея.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за периода: от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. има отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното изпълнение.

Същата може да се актуализира през годината в зависимост от направените предложения от кметовете и кметските наместници на населените места, молби на граждани и от конкретните условия на пазара.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

1. Приема изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложения с №1, №3, №9 и №11, неразделни части от нея, приета с Решение №10/19.12.2020 г., изм. с Решение №104/23.03.2020 г. и Решение №162/28.05.2020 г.

 

2. Променя очакваните приходи за 2020 г., както следва:

  • Таблица №1
    • Приложение №1 очаквани приходи:                       717080,00 лв.
    • Приложение №3 очаквани приходи:                      903235,00 лева

 

Всичко очаквани приходи:                                                     3112915,00 лева

 

  •      Обобщена Таблица №4

                        -           Таблица №1                                                              3112915,00 лева

 

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 ГОДИНА:         3754364,00 лева

 

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия по изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.