РЕШЕНИЕ
№ 224
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_551/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем чрез публичен търг по реда на чл. 80, т. 2 от Наредба № 15 на ОбС на Самостоятелен обект в сграда с площ 45,35 кв. м с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална наемна цена в размер на 290 лв./месец. Предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение № 15 „Описание на общинските жилища отдадени наем“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г., е включен: Под номер 213: Апартамент, ул. “Искра“, гр. Казанлък.

Общинският имот представлява: Самостоятелен обект в сграда, Площ: 45,35 кв.м с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. “Искра“ №5, ет. 3, апартамент 1, със застроена площ 45,35 кв.м., РЗП 54,00 кв.м. в т.ч. 4,62%, (8,65 кв.м.) от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904, Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, ниво 1.

За имота има съставен АЧОС № 3750/13.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 5966/19.09.2019 г., акт 115, том 21, н. дело № 4382.

За имота е изготвена пазарна оценка на право на ползване: месечна наемна цена – 290 лв./месец.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за отдаване под наем на имота, при начална тръжна цена, равностойна на изготвената пазарна оценка, определена по реда на чл. 45а, ал. 3 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за отдаване под наем на имота, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 45а, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 81, ал. 1 във вр. с чл. 80, т. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се отдаде под наем чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък следния общински имот:

Самостоятелен обект в сграда, Площ: 45,35 кв.м с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. “Искра“ №5, ет.3, апартамент 1, със застроена площ 45,35 кв.м, РЗП 54,00 кв.м в т.ч. 4,62%, (8,65 кв.м.) от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904, Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, ниво 1 за срок от 5 /пет/ години.

Начална наемна стойност: 290 лв./месец

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с отдаването под наем.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.