РЕШЕНИЕ
№ 225
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_513/25.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.306.9, местност "Абаята" по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 180,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-М-6774-1/28.01.2020 г. от Мария Иванова и Катерина Минчева за прекратяване на съсобственост, чрез закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.306.9 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък. Заявителите са собственици на 300/381 идеални части от имота, съгласно Заповед №1846/02.12.2019 г. на кмета на община Казанлък, вписана в Служба по вписванията град Казанлък с вх. №8055/17.12.2019 г., акт 43, т. 29, н. д. 6028. За собствеността на община Казанлък в имота - 81/381 идеални части, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3813/21.02.2020 г, вписан в Служба по вписванията-Казанлък с вх. рег.№:1073/2020 г, акт 116, т. 4, н. д. 760.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления от граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена. Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 15,20 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404051253/18.02.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”, а предложената от оценителя пазарна оценка е на стойност 180,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 1, предл. 2-ро,  ал. 2 и ал. 4  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/2019 г. на Общински съвет-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв)

Предназначение

Описание на имота

3813/2020 г.

Катерина Минчева и Мария Иванова

180,00

Земеделска земя

81/381 ид. части от ПИ 35167.306.9 по КККР на град Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.306.9 (три пет едно шест седем точка три нула шест точка девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес:  гр. Казанлък, п. к. 6100 (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), местност „Абаята“, с площ 381 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), при граници: ПИ с идентификатори 35167.306.11, 35167.306.43 (път), 35167.306.10, 35167.306.7, 35167.306.8, Предходен идентификатор: 35167.1.620, Номер по предходен план: 9, чрез продажба на общинската част – 81/381 (осемдесет и една към триста осемдесет и една) идеални части от земята на съсобствениците - Мария Иванова ЕГНхххххххххх и Катерина Минчева ЕГНхххххххххх, за сумата от 180,00 (сто и осемдесет) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Катерина Минчева и Мария Иванова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Катерина Минчева и Мария Иванова.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.