РЕШЕНИЕ
№ 227
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_531/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлени имоти, находящи се в с. Долно Изворово, НТП - "нива", с цел промяна на предназначението в "За безвредни производства и складови дейности"; 2. Одобряване заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Г-1770-2#2/28.05.2020 г. от Георги Казаков в качеството си на собственик на имота, респективно заинтересувано лице в производството, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти с идентификатори 22633.76.1 – с НТП “Нива”, с площ от 0,939 дка, 22633.76.2 – с НТП  “Нива”, с площ от 0,771 дка и 22633.76.3 – с НТП  “Нива”, с площ от 0,633, всички по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-20 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 22633, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземлените имоти от ниви в „За безвредни производства и складови дейности“, с цел изграждане на производствени, складови, обслужващи и жилищни сгради. Според предложението за Подробен устройствен план – план за застрояване е видно, че поземлени имоти с идентификатори 22633.76.1 – с НТП “Нива”, с площ от 0,939 дка, 22633.76.2 – с НТП  “Нива”, с площ от 0,771 дка и 22633.76.3 – с НТП  “Нива”, с площ от 0,633 по КККР на  с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-20 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ще се обединят в два нови поземлени имоти с предвидено отреждане „За безвредни производства и складови дейности“.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имотите попадат в смесена многофункционална устройствена зона – разновидност 1 (СМФ1).

Проектните показатели за свободното застрояване в зона СМФ1 са: до 10 м височина (макс. кота корниз 10м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора, за което е предоставено Писмо с изх. № КОС-01-337(2)/2020 г., според което за реализиране на инвестиционното предложение, не е необходимо да се извършва ОВОС.

Транспортния достъп до новообразуваните поземлени имоти, ще се осъществи по съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ поземлен имот с идентификатор  22633.76.110, по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-20 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 22633, община Казанлък и по съществуваща второстепенна улица от плана на с. Долно Изворово, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти с идентификатори 22633.76.1 – с НТП  “Нива”, с площ от 0,939 дка, 22633.76.2 – с НТП  “Нива”, с площ от 0,771 дка и 22633.76.3 – с НТП  “Нива”, с площ от 0,633 по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-20 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 22633, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имотите в „За безвредни производства и складови дейности“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Георги Казаков.

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.