РЕШЕНИЕ
№ 228
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_529/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.545 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък в съответствие с Рекреационна устройствена зона за курортни дейности - разновидност 1 (Ок1) на ОУП на община Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх.№168–08-1/02.06.2020 г. от Любомир Иванов, в качеството си на изпълнителен директор на „КАПРОНИ“ АД,  ЕИК: 833067822 с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.545 по КККР на с. Копринка, последно изменен със Заповед № 18-9861 от 16.11.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 38563, с. Копринка, община Казанлък.

Имот с идентификатор  38563.118.545 е с площ 2758 кв.м., с НТП: „за водна спортна база“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имотът попада в Рекреационна устройствена зона за курортни дейности – разновидност 1  /Ок1/ съгласно ОУП на община Казанлък.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да изгради разширение на съществуващия хотел, както и допълващо застрояване в имота, което е в съответствие с предвиждането на зоната в ОУП. Имотът е присъединен към електроразпределителната мрежа на ЕР юг и е водоснабден чрез собствен водоизточник. Битовите отпадъчни води се отвеждат в изгребна яма. Транспортният достъп ще се осъществява от полски път № 38563.118.552 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Копринка, последно изменен със Заповед №РД-18-6268 от 17.06.2019 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 38563, с. Копринка, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.545 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък в съответствие с Рекреационна устройствена зона за курортни дейности – разновидност 1  /Ок1/ на ОУП на общ. Казанлък.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Любомир Иванов.

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.