РЕШЕНИЕ
№ 229
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_516/01.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план  за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.240.386 - с НТП "Друг вид земеделска земя", местност "Старите лозя", с площ от 632,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението в "За вилно строителство".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Р-2973-2/21.05.2020 г. от – Радина Стайкова, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.240.386 – с НТП “ Друг вид земеделска земя ”, местност „Старите лозя“, с площ от  632,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Друг вид земеделска земя“ в „За вилно строителство“, с цел изграждане на вилна сграда, барбекю, навес и ограда.

Водоснабдяването на имота ще се извършва чрез собствен водоизточник, отпадните води ще бъдат отведени в изгребна яма в имота, а електроснабдяването от мрежата на ЕВН. Транспортният достъп ще се осъществява от полски път №35167.230.124 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Рекреационна зона за вилен отдих (Ов), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ов са: до 7 м височина кота корниз, кота било 10 м, плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-2502/12.05.2020 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.240.386 – с НТП “Друг вид земеделска земя”, местност „Старите лозя“ с площ от  632,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За вилно строителство“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Радина Стайкова.

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.