РЕШЕНИЕ
№ 230
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_550/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП - план за застрояване на Поземлен имот № 35167.302.30 - с НТП "За друг вид застрояване" с площ от 913,00 кв.м, местност "Големите ливади" по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението "За смесено предназначение - работилница за безвредно производство и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-Д-5794-1/29.06.2020 г. от – Диана Вълканова, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот № 35167.302.30 – с НТП “За друг вид застрояване”, местност „Големите ливади“ с площ от  913,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък. Инвестиционното намерение на Възложителя е да построи работилница с безвредно производство и жилище, което ще заема площ по-малка от 15% от общата допустима РЗП за имота, съгласно ОУП. В момента в имота има построена жилищна сграда на 1 ет., която се предвижда да бъде премахната преди строителството на нова такава. Транспортният достъп ще се осъществява от Полски път № 35167.302.36 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък. От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Смесена многофункционална устройствена зона (Смф), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф са: до 15 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот № 35167.302.30 – с НТП “За друг вид застрояване”, местност „Големите ливади“ с площ от  913,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението на поземления имот съгласно ПУП в „За смесено предназначение“ - работилница за безвредно производство и жилище.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Диана Вълканова.

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.