РЕШЕНИЕ
№ 231
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_578/29.07.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Николай Златанов - председател на Общински съвет относно приемане на решение за непровеждане на редовно заседание на Общински съвет Казанлък през месец август 2020 г.


Мотиви: Николай Златанов докладва пред Общински съвет: „С наше Решение № 165/28.05.2020 г. приехме Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В чл. 39, ал.1 от същия приехме, че „Редовните заседания на общинския съвет се провеждат всеки последен четвъртък от месеца“, като не предвидихме изрична разпоредба за работата ни през месец август.

В действащия до този момент Правилник, се съдържаше норма, която указваше на обществеността, че през месец август общинския съвет не заседава. Такава разпоредба създава една предварителна информираност, както за общинската администрация, така също за гражданите и медиите. Освен това по традиция през м. август, масово се ползват летните платени, годишни отпуски от повечето жители на общината.

Необходимостта от внасянето и разглеждането на този въпрос по реда на чл.64, ал.6 от действащия Правилник се обуславя от факта, че не съществува технологично време за неговото изменение и допълнение, по смисъла на Закона за нормативните актове.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Казанлък не провежда редовно заседание през месец август 2020 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Общински съвет-Казанлък.

 

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.