Протокол № 11 от заседание, проведено на 30.07.2020 г.