OС-591/12.08.2020 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложено Определение № 270/30.07.2020 г. по Адм. дело № 372/2020 г. по описа на АС, с което оставя без разглеждане жалбата на Диана Кирилова, с искане за отмяна на разпоредбата на чл. 45 от Правилника на ОбС, приет е Решение № 165/28.05.2020 г.