План за действие на Община Казанлък за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за период от 2017-2020 г.