ОС-612/01.09.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Определение № 270/30.07.2020 г. по Адм. дело № 372/2020 г. по описа на съда. Определението е влязло в законна сила на 28.08.2020 г.