ПОКАНА № 12

На 24.09.2020 от 09:30 часа,
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 от Правилника на ОбС-Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет-Казанлък, което ще се проведе в зала "Инфра" в гр. Казанлък, с предложение за гледане при закрити врата, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_634/14.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г. С писмо вх. № ОС-636/15.09.2020 г., вносителят допълва мотивите на доклада и прави изменения в Приложения № 4 и № 13.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_633/14.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на община Казанлък за периода 2021-2023 г., етап II.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_621/09.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_623/10.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Програма на Община Казанлък за облагородяване на междублоковите пространства.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_628/11.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП ”пасище” и от ПИ с идентификатор 83106.10.88 с НТП ”пасище” по КККР на с. Шейново, местност ”Голяма Варовита”, общ. Казанлък за промяна на предназначението им в ”за терен за сметище/депо”.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_635/14.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - местен път за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_615/02.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на ДКЦ ”Поликлиника - Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Стара планина” № 12. Допълва състава на комисия: Иван Гитев.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_632/14.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на ”Балканинвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Славянска” №10.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_630 /11.09.2020 - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация ”Чудомир” с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на Фондация ”Чудомир” за 2019 г., Отчет за дейността на Фондацията за 2019 г. и Проект на Бюджет на Фондация ”Чудомир” за 2020 г.
Изготвил: Борис Кърчев - председател на Фондация ”Чудомир”
Докладчик: Борис Кърчев - председател на Фондация ”Чудомир”
изтегли документите за тази точка

10. ОС_617/04.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 01.10.2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_609/28.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8349 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 49 140,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_608/28.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на мястото на предоставяне на социална услуга ”Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, делегирана от държавна дейност, с адрес в с. Овощник на нов адрес в с. Дунавци, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_638/15.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за временно и възмездно ползване за срок от 3 години на общински обект - част от имот, публична общинска собственост - сграда с идентификатор 35167.502.6525.2 с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. ”Ал. Стамболийски” № 30, клуб ”Розариум” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза ”Клуб по тенис на маса - Розова долина”, гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_637/15.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем за срок от 10 години на сграда с идентификатор 35167.503.8452.1 със застроена площ от 42 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 35167.503.8452 по КККР на гр. Казанлък на ”Нуртс диджитъл” ЕАД - регистриран оператор на електронна съобщителна мрежа.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_626/11.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи СОС с идентификатор 35167.501.417.1.4 и СОС с идентификатор 35167.501.417.1.14, находящи се в гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_616/03.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 700,00 лв., без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 86 кв. м в УПИ II-129, в кв. 4 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_606/25.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Копринка, с. Горно Черковище и с. Шейново, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_605/25.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗСПК на общински нежилищен имот - УПИ V, с обща площ 1186 кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 13 000 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Мариета Пепелешкова.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_604/25.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗСПК на общински нежилищен имот - УПИ IX, с обща площ 1001 кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 10 970 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Чавдар Ангелов.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_603/25.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗСПК на общински нежилищен имот УПИ VII, кв. 73, с площ 1027, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 260 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Пламен Стайков.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_602/25.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗСПК на общински нежилищен имот УПИ VIII, кв. 73, с площ 1015, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 120 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Ридван Иляз.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_601/25.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗСПК на общински нежилищен имот УПИ I, кв. 5, с площ 2920, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 32 000 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Емил Недялков.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_600/25.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9 200 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, част от УПИ Х-386, кв. 34, с обща площ от 1211 кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_597/18.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗСПК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.505.363, с площ 173 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 7 981 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Стефан Стефанов.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_596/18.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗСПК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.501.537, с площ 259 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 17 322 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Николай Факиров.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_595/18.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗСПК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.502.3973, с площ 322 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 51 520 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Джамал Папарланов.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_580/03.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 620,00 лв., без ДДС за продажба на земя с площ от 539 кв. м, представляваща УПИ IV-572 в кв. 21 по действащ ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_586/04.08.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.72.2 - с НТП ”Нива”, с площ от 2,796 дка по КККР на гр. Крън, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ” За безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване.”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_622/09.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за Поземлен имот с идентификатор 35167.114.560, с начин на трайно ползване ”автогараж”, с площ от 5.742 дка, местност ”Касмера” в землище на гр. Казанлък, с който същия да се раздели на три нови ПИ; 2. Одобряване на задания, съставени от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_629/11.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура в землището на гр. Казанлък за осигуряване на следните Поземлени имоти с ЕКАТТЕ 35167: 16.23, 16.24, 16.43, 16.44, 16.45, 17.49, 17.18, 17.19, 17.48, 17.38, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 и 17.26, всички в местност ”Арите”, землище на гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_631/14.09.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXII-1501 в кв. 123 по плана на гр. Казанлък; 2. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXVIII-9139 - за безвредна промишлена дейност в кв. 126 по плана на гр. Казанлък; 3. Прилагане на ПУП - план за регулация за посочени урегулирани поземлени имоти в кв. 591 и кв. 658, всички с отреждане за спорт и атракции по плана на гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 217 От дата: 18.09.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК