РЕШЕНИЕ
№ 232
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_634/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г. С писмо вх. № ОС-636/15.09.2020 г., вносителят допълва мотивите на доклада и прави изменения в Приложения № 4 и № 13.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. След изпълнение на обекти от целева капиталова субсидия, средства в размер на 20 444 лева остават като разлика между плануваното и отчетеното.

Във връзка с това предлагам промяна плана на обектите както следва:

  • Асфалтиране на ул. Крън 630 м2 – от 25 000 лв. на 21 558 лв.;
  • Асфалтиране на ул. Гоце Делчев 575 м2 – от 23 000 лв. на 19 716 лв.;
  • Асфалтиране на ул. Надежда 1000 м2 – от 36 000 лв. на 27 317 лв.;
  • Асфалтиране на ул. 3-ти март 1220 м2 – от 49 000 лв. на 43 965 лв.;

Остатъкът от средства да се прехвърли към обект - „Асфалтиране на улица "Войнишка" от ул. "Столетов" до ул. "Ген Драгомиров" 3000 м2“  за тротоари и бордюри.

2. След проведена среща със земеделски производители, пчелари и животновъди е установен голям интерес разкриване на фермерски пазар в кв. Изток.  Във връзка с този проект на Община Казанлък е нужно изграждането на 4 бр. павилиона тип-пазар за сумата от 21 800 лева. Средствата могат да бъда компенсирани от дейност 122 „Общинска администрация“, §§10-15 „Материали“.

3. За изпълнение на служебните си задължения в дейност „Озеленяване“ към ОП КДиПИС  е необходимо закупуването на шредер за дробене на клони до 36 000 лева.

4. Във връзка с предписания на МОСВ е необходимо допроектиране на депо за строителни отпадъци в с. Шейново за сумата от 8 100 лева.

Средствата по т. 3 и т. 4 могат да бъдат компенсирани от дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство“ по подпараграфи §§10-15 „Материали“ с 20 000 лева и §§10-20 „Външни услуги“ с 24 100 лева.

5. След приключване на обществена поръчка за избор на изпълнител по доставка на „Комбиниране на техника за снегопочистване“ с остатъка от прогнозната стойност по бюджет в размер на 7500 лева предлагам да бъдат закупени гребла за снегопочистване (като прикачен инвентар).

6. След проектиране на обект „Изграждане на паркинг и ремонт на тротоари на ул. „Старозагорска“, остатъкът от средствата в размер на 80 000 лева, предлагам да се разпределят за:

6.1. Проект за организация на движението на част от IV – класна пътна мрежа на Община Казанлък за 9 100 лева.

6.2. Средствата за обект „Ремонт на тротоари гр. Казанлък“ да се увеличат с 70 900 лева.

6.3. Обектът „Изграждане на паркинг и ремонт на тротоари на ул. „Старозагорска“ да се преименува на „Проектиране на паркинг и ремонт на тротоари на ул. „Старозагорска“ със сумата от 4 000 лева. Реализацията на проекта следва да се изпълни след като се приеме генералния план за организация на движението.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

 

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, като изменя Решение №70 от 06.02.2020 г. на ОбС-Казанлък, изменено с Решение №145 от 15.04.2020 г., изменено с Решение №186 от 25.06.2020 г., изменено с Решение № 202 от 30.07.2020 г.  в следните точки:

- по т.2.2.1 изменя Приложение № 4  без да изменя общо разходи за местни дейности.

 

13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер от 8 817 370 лева на  8 883 270 лева, съгласно Приложение №13.

 

14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2020 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

 

27. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 30/09/2020 г.