РЕШЕНИЕ
№ 234
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_621/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък. С писмо вх. № ОС-654/23.09.2020 г., вносителят отразява постъпили предложения от постоянните комисии към ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. Причините, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък

Съгласно чл. 53 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове „Органът, на който е възложено изпълнението на акта или до чието ведомство той се отнася, организира след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото прилагане.“ За резултатите от прилагането на нормативния акт се прави доклад, в който се предлагат и промени на уредбата, ако са необходими.

При фактическото прилагане разпоредбите на наредбата се констатираха пропуски и непълноти, свързани с ефективното изпълнение на дейността по предоставяне на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък.

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък

Целта на настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата е да бъдат изменени част от текстовете на нормативния акт, а други да бъдат допълнени, чрез което ще осигури условия за прилагане на комплекс от мерки за стимулиране на отговорното родителство; улесняване на родителите при процедурата за кандидатстване; предоставяне на еднократни финансови помощи за лечение и/или при особено тежки или извънредни ситуации, в които са попаднали граждани на общината

3. Финансови и други средства, необходими за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък

Очаква се посредством изменение на процедурите за отпускане на еднократни финансови помощи да бъдат насърчени и подпомогнати повече семейства, отглеждащи децата си на територията на община Казанлък, както и подкрепени повече граждани, попаднали в затруднено финансово състояние поради заболяване или при особено тежки или извънредни ситуации.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 17.07.2020 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящия доклад няма постъпили такива. 

Водена от горните мотиви и на основание чл. 28, ал. 1 от ЗНА и чл. 68 от Правилника на ОбС, внасям за обсъждане проект за изменение и допълнение на наредбата.“

 

В хода на дебата постъпи предложение от общински съветник, а именно: „В чл. 24 да се добави нова т. 4 със следния текст: "Общинският съвет взема решения по конкретен случай за отпускане на еднократна финансова помощ в по-голям размер, в рамките на средствата, предвидени в Бюджета."

Предложението беше прието от общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във вр. с чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от Закон за нормативните актове, във връзка и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък, както следва:

 

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) Към момента на подаване на заявление – декларация и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на раждане на детето.”

2. В ал. 5 думата „изискуеми“ се заменя с думата „непогасени“ и думите „към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ“ се заменят с „установени с влязъл в сила акт към момента на подаване на заявлението-декларация”.

 

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „6 (месеца)“ се заменя с „9 (девет)”.

2. В ал. 5, точка 5 се отменя.

3. Създава се нова ал. 7 със следния текст:

„(7) При издадена заповед за отказ по причина несъответствие с определените критерии и последвала промяна в обстоятелствата заявление-декларация може да бъде подадено отново в рамките на срока по ал. 4.“

 

§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

 

2. Ал. 3 се изменя така: „Определено със заповед на кмета, длъжностно лице от Общинска администрация в седемдневен срок от подаването проверява за пълнотата на документите и попълва протокол, съдържащ служебно събрана информация (Приложение №2).“

3. В ал. 4 след думите „което представя на Кмета на община Казанлък“ се добавя „или упълномощено от него лице“.

4. В ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“, след думите „заповед за отпускане“ се добавя „или отказ“.

 

§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения:

След думата „НЗОК“ се добавя „и МЗ“, думите „скъпоструващи изследвания“ се заменят с „диагностиката и лечението“.

 

§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения: думите „до 400 лева след решение на Общински съвет“ се заменят с “ не по-голям от размера на една минимална работна заплата за страната и се определя за всеки конкретен случай със заповед на кмета на общината, за предоставяне на еднократна финансова помощ, ще бъде въз основа на мотивирано предложение на Комисията по чл. 31, ал. 4 от Наредбата.“

 

§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения: текстът след думите „постоянен адрес“ се изменя така: „не по-малко от една година или настоящ адрес не по-малко от 3 години на територията на община Казанлък преди подаването на искането, с доказани неотложни здравни и социални нужди, които нямат изискуеми задължения към община Казанлък към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.“

 

§ 7. В чл. 24 се създава се т. 4 със следния текст: „4. Общинският съвет взема решения по конкретен случай за отпускане на еднократна финансова помощ в по-голям размер, в рамките на средствата, предвидени в Бюджета."

 

§ 8. В чл. 25 ал. 2, т. 2 след думите „постоянен адрес“ се добавя „и/или настоящ адрес“.

 

§ 9. В чл. 26:

1. В тире „първо“ думите „рецепти за изписани лекарства“ се заличават.

2. В тире „второ“ думите „в оригинал“ се заменят с „копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и представен оригинал за сверяване“.

3. Добавя се ново тире „четири“ със следния текст „актуална банкова сметка на заявителя“

 

§10. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите „редовността на документите“ се добавя „за което съставя протокол по Приложение №3“

2. Ал. 3 се отменя.

3. В ал. 4 думите „заявление-декларация“ се заменят с „мотивирано заявление“

4. В ал. 6 думите „чл. 7, ал. 5“ се заменят с „чл. 26“.

5. В ал. 8 думите „по касов път от касата на“ се заменя с „по банков път от“.

 

§11. В Приложение № 1, в частта „Прилагам/е следните документи“, в т. 5 след думата „детето“ се добавя „/децата“.

 

§12. В Приложение № 1, в частта „Прилагам/е следните документи“ точка 6 се заличава.

 

§13. Създава се Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3:

 

ПРОТОКОЛ ОТ СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА

по чл. 11, ал. 3 от Наредба № 17 на ОбС – Казанлък

към заявление – декларация с вх. № …………………/………….20…. г.

 

№ по ред

 

УСЛОВИЯ

 

ДА/НЕ/

НЕПРИЛОЖИМО

1.

Заявление-декларация е подадено от името на двамата родители на детето, освен в случаите в които в акта за раждане на детето не е вписан втори родител или междувременно единият родител е починал

 

2.

Заявлението за отпускане на финансова помощ е подадено еднократно в рамките на 9 (девет) месеца, считано от датата на раждане на детето.

 

3.

Към заявление-декларацията заявителите са приложили:

1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта и оригинал за справка;

2. Копие от диплома за завършен минимум средно образование (и за двамата родители) и оригинал за справка;

3. Лични карти на родителите на детето в оригинал - за справка;

4. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;

 

 

4.

Към момента на подаване на заявление - декларация и двамата родители са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на раждането на детето.

 

5.

Родителите имат навършени осемнадесет години към датата на раждане на детето

 

6.

Родителите имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ

 

7.

И двамата родители имат завършено минимум средно образование към датата на раждане на детето

 

8.

Родителите на новороденото дете нямат непогасени задължения към Община Казанлък, установени с влязъл в сила акт към момента на подаване на заявлението-декларация

 

9.

Родителите са осигурили извършването на имунизации на новороденото дете и/или за първото и/или второто дете/деца.

 

10.

Родителите са осигурили редовното посещение на учебните занятия в образователна институция за първото дете или първото и второто деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 

11.

При подадено заявление-декларация за новородено второ и следващо дете: Удостоверение от образователна институция, че първото и/или второто дете/деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст, редовно посещават учебните занятия - оригинал.

 

12.

При подадено заявление-декларация за новородено второ и следващо дете: Служебна бележка от личния лекар на първото и/или второто дете за задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България.

 

13.

Към заявлението служебно са приложени:

1. Удостоверение за наличие/липса на задължения на родителите към Община Казанлък.

2. Справка от официалния сайт на Национална агенция за приходите за здравноосигурителния статус на родителите.

3. Информация за влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права (ако е приложимо).

 

 

Извършил проверката: …………………………………… (име, фамилия, подпис)

 

§14. Създава се Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1:

 

ПРОТОКОЛ ОТ СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА

по чл. 31, ал. 1 от Наредба № 17 на ОбС – Казанлък

към заявление – декларация с вх. № …………………/………….20…. г.

№ по ред

 

УСЛОВИЯ

 

ДА/НЕ/

НЕПРИЛОЖИМО

1.

Искане по чл. 25 е подадено лично от нуждаещото се лице

 

2.

Искане по чл. 25 е подадено чрез пълномощник на нуждаещото се лице

 

2.1.

Когато заявлението е подадено чрез пълномощник на нуждаещото се лице е представено пълномощно

 

3.

Заявлението съдържа три имена

 

4.

Заявлението за отпускане на финансова помощ е подадено еднократно в рамките на една година, считано от настъпване на събитието.

 

5.

Към мотивираното заявление е приложено (ако е приложимо):

1. медицински епикризи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК или ЛКК,

2. разходооправдателни документи в оригинал или документи, доказващи размера на необходимитe средства за бъдещи разходи, които ще бъдат заплатени с отпуснатата помощ (проформа фактури, персонални оферти, удостоверения)

 

6.

Към момента на подаване на искането лицето е с постоянен адрес не по-малко от една година или настоящ адрес не по-малко от 3 години на територията на община Казанлък.

 

7.

Заявителя е регистриран и развива дейност по ТЗ.

 

8.

Заявителя няма изискуеми задължения към Община Казанлък към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ

 

9.

Към заявлението служебно са приложени:

 • Удостоверение за наличие/липса на задължения
 • Удостоверение за постоянен и настоящ адрес.
 •  

   

   

  Извършил проверката: …………………………………… (име, фамилия, подпис)

   

  Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани от община Казанлък, приета с Решение № 234/24.09.2020 г.

   

  §15. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й, с изключение на разпоредбите по чл. 21 и чл. 24, т. 4, които влизат в сила от 01.01.2021 г.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 32.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 30/09/2020 г.