РЕШЕНИЕ
№ 235
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_623/10.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Програма на Община Казанлък за облагородяване на междублоковите пространства.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че Програмата има за цел да направи средата на обитаване в жилищните квартали по-привлекателна, по-социална, по-безопасна. Да се даде възможност хората от различни възрасти, имащи различни интереси, да споделят успешно общите пространства, разположени в прилежащите територии на обитаваните от тях жилищни сгради. Успешно реализираната в Казанлък програма за саниране е показала, че когато има обща идея за подобряване условията на живот, съседите могат да се сдружават и да вземат решения за подобряване на средата за обитаване.

Програмата ще даде на конкурентен принцип шанс на по-активните и по-задружните собственици в многофамилни жилищни сгради да кандидатстват за благоустрояване на прилежащи междублокови пространства. Ако програмата бъде подкрепена и провокира активността на нашите граждани, ежегодно ще бъдат заделяни средства в бюджета на община Казанлък за нейното продължаване и изпълнение. Важно условие за финансиране е консенсус на жителите в съответните жилищни блокове за функцията на бъдещото пространство.

В хода на дебата постъпи предложение от общински съветник, а именно: „Програмата да стартира от 01.01.2021 г.“, което беше прието от Общинския съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

 • Приема Програма на Община Казанлък за облагородяване на междублокови пространства.
 • Програмата стартира от 01.01.2021 г.
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които „За” 35.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 30/09/2020 г.