РЕШЕНИЕ
№ 236
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_628/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП "пасище" и от ПИ с идентификатор 83106.10.88 с НТП "пасище" по КККР на с. Шейново, местност "Голяма Варовита", общ. Казанлък за промяна на предназначението им в "за терен за сметище/депо".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Депото за строителни отпадъци на община Казанлък функционира от около 1993 г. Намира се в землището на село Шейново, в земеделска територия. Заема площ от 45 дка. Представлява изоставена кариера за добив на инертни материали.

Обхваща части от четири имота: 83106.10.105, 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95.  Съгласно КККР, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК , НТП на ПИ 83106.10.105 с. Шейново, м. Голяма Варовита, община Казанлък, е „за друг вид отпадъци“, площ 34968 кв.м.; НТП на ПИ 83106.10.95 е „пасище“, площ 38266 кв.м.; НТП на ПИ 83106.10.88 е „пасище“, площ 130150 кв.м.; НТП на ПИ 83106.21.95 е „за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 6868 кв.м. В КККР собствеността на имотите е публична общинска.

            С Решение №13-ДО-354-00/21.01.2011 г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, на площадката е разрешено депонирането на неопасни строителни отпадъци в размер на 820 т. /годишно до 2014 г.       През 2014 г. е издадено Предписание №78 от РИОСВ - Стара Загора, с което е предписано преустановяване на експлоатацията на Депото след изчерпване на капацитета му, но не по-късно от датата на въвеждане в експлоатация на регионалното депо в Стара Загора. /през 2017 г./

            През 2018 г. е издадено Предписание №296 от РИОСВ – Стара Загора на община Казанлък да изготви график, по който да приведе общинското депо за неопасни /строителни/ отпадъци в  с. Шейново в съответствие с действащото екологично законодателство.

            През 2019 г. съгласно писмо на МОСВ, Република България има ангажимент пред Европейската комисия да отстрани нарушения на правото на ЕС за неизпълнение на задължения относно депонирането на отпадъци, като бъде извършена техническа рекултивация на проблемни депа в срок до края на 2020 г. Общинските  депа в с. Черганово и с. Шейново са обект на наказателна процедура, тъй като изостават в определените срокове. Издадено е Предписание №176/2019 г. от РИОСВ –Стара Загора, с което се изисква ежемесечна информация за извършваните дейности, посочване на причините за изоставането и сроковете, в които то ще бъде наваксано.

            През 2019 г. с Договор №Д06-86, община Казанлък е възложила изработването на проект: „Рекултивация чрез експлоатация на общинско депо за неопасни /инертни, строителни/ отпадъци в м. „Голяма варовита“, с. Шейново,  общ. Казанлък”. Предвидена е техническа рекултивация чрез експлоатация.  Проектът е изпратен на РИОСВ – Стара Загора за съгласуване.   Препоръката е да се преработи проекта, и да се реализира на два етапа:  На I-ви етап  да се извърши техническа рекултивация на депото в срок до 15.12.2020 г.

На II-ри етап- на площадката да се изгради депо за инертни отпадъци. Депото да отговаря на всички изисквания на българското законодателство и европейските регламенти, които са задължителни за площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

            За тази цел е необходимо да има ПУП съгласно чл.97, ал.1 от ЗУТ и чл.3, ал.1 от Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци: „Площадките за третиране на отпадъци се отреждат с влязъл в сила подробен устройствен план“.

            Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на общината.

            По реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общинския съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.

            На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

            Съгласно скицата- предложение за изработване на ПУП, части от ПИ  с идентификатор 83106.10.95 с НТП „пасище“ и от ПИ  с идентификатор 83106.10.88  с НТП „пасище“, се предвижда да се присъединят към площадката на Депото, при което е необходимо да се промени предназначението им за изграждане на обект на техническата инфраструктура. Съгласно чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ: „Промяна на предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията“.

Моля да съобразите, че в случаите на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ е необходимо актът за изразяване на предварителното съгласието да е приет с мнозинство две трети (2/3) от общия брой на общинските съветници.

            Настоящият транспортен достъп до площадката е по селскостопански път. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, представляващ ПИ с идентификатор 83106.21.95, за осъществяване на транспортен достъп до площадката на Депото.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 във вр. с чл. 97, ал. 1 от ЗУТ, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 2 и ал. 3 във вр. с ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

 • Изразява предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ  с идентификатор 83106.10.95 с НТП „пасище“ и от ПИ  с идентификатор 83106.10.88  с НТП „пасище“ по КККР на с. Шейново, м. Голяма Варовита, общ. Казанлък и за промяна на предназначението им в „за терен за сметище/депо“.
 •  

 • Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 83106.21.95 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, за трасе за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с идентификатор 83106.10.105 по КККР на с. Шейново, м. Голяма Варовита, общ. Казанлък, с НТП: „за друг вид отпадъци“.
 •  

 • Определя срок на валидност на съгласията по т.1 и т.2 в размер на 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на решението.
 •  

 • Разрешава изработването на Подробен  устройствен план – план за застрояване /ПЗ/ на Депо за инертни отпадъци, попадащо в ПИ с идентификатори  83106.10.105, с НТП „За друг вид отпадъци“,  83106.10.95 с НТП „пасище“, 83106.10.88 с НТП “пасище“ и парцеларен план /ПП/ за транспортен достъп- път, обхващащ част от ПИ с идентификатор 83106.21.95 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Шейново, м. Голяма Варовита общ. Казанлък.
 •  

 • Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.
 •  

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

   

  Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 30/09/2020 г.