РЕШЕНИЕ
№ 237
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_635/14.09.2020 г. -  Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - местен път за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък. С писмо с вх.№ ОС-651/23.09.2020 г., вносителят прави промяна в мотивите и правното основание по доклада, съгласно становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение № 23 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3, е дадено разрешение за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, в обхват: ПИ с идентификатор 06848.12.20 по КККР на с. Бузовград, местност „Даскалов соргун“, одобрени със Заповед № РД-18-396 от 09.02.2018 г., на ИД на АГКК, с цел разширяване на „Индустриална зона с. Бузовград“. За реализирането на инвестиционното намерение е необходимо до поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на с. Бузовград, да има транспортен достъп.

Разработени са техническо задание и предложение за парцеларен план на проектното трасе на местен път, което засяга следните поземлени имоти в землище село Бузовград с ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък: поземлен имот с идентификатор 06848.11.45  с НТП „Пасище“, публична общинска собственост, с площ 3227 кв. м (при граници и съседи ПИ с идентификатори 06848.11.44, 06848.11.390, 06848.12.20, 06848.12.22) и поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 с НТП „Пасище“, публична общинска собственост, с площ 52308 кв. м (при граници и съседи ПИ с идентификатори 06848.11.390, 06848.11.389, 06848.11.46, 06848.12.31, 06848.12.17, 06848.12.23, 06848.12.22, 06848.11.45) по КККР на  село Бузовград, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК. Проектната площ на новообразувания поземлен имот, който ще служи за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 е с приблизителна площ 642 кв. м.           

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, решението на Общински съвет Казанлък, за предварително съгласие за промяна на предназначението, е необходимо да е с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17а, ал. 1, т. 1 и чл. 29 от Закона за опазване на земеделските земи във вр. с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - местен път за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на село Бузовград с ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-396 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на новообразувания поземлен имот служещ за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на село Бузовград, който ще се образува от части от следните поземлени имоти общинска собственост:

 

Номер на имот

Трайно предназначение

Начин на трайно ползване

Местност

Кат

Площ на имот в /дка/

Приблизителна засегната площ /дка/

Вид собственост

12.20 по КККР на с. Бузовград

Земеделска територия

Пасище

-

-

52.308

0.440

Общинска публична

11.45 по КККР на с. Бузовград

Земеделска територия

Пасище

ДАСКАЛОВ СОРГУН

IV

3.227

0.202

Общинска публична

 

 

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 30/09/2020 г.