РЕШЕНИЕ
№ 238
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_615/02.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. 'Стара планина' № 12. Допълва състава на комисия: Иван Гитев.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че с Решение № 601/30.11.2017 г. на Общински съвет – Казанлък е избран д-р Петър Иванов Лучев за управител на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД за срок от 3 (три) години след проведен конкурс. Решението е взето на основание Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. В изпълнение на решението Кмета на Община Казанлък е сключил Договор № Д06-212/20.12.2017г. за възлагане управлението на ДКЦ „Поликлиника – Казанлък“ ЕООД за срок от три години.

Договорът за управление изтича на 31.12.2020 г., поради това е необходимо сключване на нов договор. Вземайки предвид отговорността на длъжността, кмета предлагам Управител на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД, да бъде определен чрез провеждане на конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 38, ал. 1, ал. 2 и чл. 39 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведе конкурс по реда и условията  на  Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерство на здравеопазването, за възлагане управлението на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Стара планина” № 12.

1. Срок на договора – 3 /три/ години;

2. Място за изпълнение на задълженията: ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък, ул. “Стара планина” № 12.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Изисквания за допускане до участие в конкурса:

 • Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт  или лица с образователно-квалификационна степен “магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт
 • Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита основна специалност.
 • Кандидатите да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
 • ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса :

  1.  Заявление за участие в конкурса – свободен текст;

  2. Автобиография – европейски формат;

  3. Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията - копия.

  Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба №9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването, се удостоверява с документи посочени в §3 от Заключителните разпоредби на същата наредба;

  4. Диплома за специалност - копие;

  5. Документ, удостоверяващ трудовия стаж или копие от трудова и/или служебна книжка - копие;

  6. Валидно Свидетелство за съдимост, с посочване целта за издаване – работа като Управител на лечебно заведение - оригинал;

  7. Карта за предварителен медицински преглед – оригинал;

  8. Удостоверение, че лицето не се води  на диспансерен отчет по повод психично заболяване – оригинал;

  9. Удостоверение за членство в БЛС - копие;

  10. Декларация, че не са налице пречки по чл. 33 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, която се подписва при сключването на договора за управление;           

  11. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

  Всички копия на документите се заверяват от кандидата с „Вярно с оригинала“  и подпис.

   

  IV. Място, срок и начин на подаване на документите:

  Документите определени с настоящото решение се приемат в срок до 16,30ч. на 06.11.2020 г. на гише №2 – Деловодство в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък.

  Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно.

  Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното подаване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение на основание чл.7, ал.3 от Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването, в което се посочва: името на подателя, датата и часа на приемането му.

  Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се представя в отделен плик, който се поставя в плика с останалите документи за участие.

  Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата, адрес и наименованието на обекта на конкурса.

  V. Теми, предмет на събеседването, съгласно чл.3, ал.1, т.4 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения, посл. Изм. И доп. ДВ бр.50 от 1 юли 2016 г.:

  Темите – предмет на събеседването са:

  1. Познаване на нормативната база: Закон за лечебните заведения, Закон за общинската собственост, Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за общински търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на Търговските дружества, Нарежда №15 на Общински съвет Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и други свързани с дейността на дружеството;

  2. Управление собствеността на дружеството в предвид факта, че е 100 % общинска собственост;

  3. Кадрите, структурата и организацията на търговското дружество;

  4. Виждания за развитие на дейността с цел подобряване финансовите резултати на дружеството.

   

  VI. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

  Конкурсът да се проведе на 10.11.2020 г. от 9,30 ч. в Стая №21А в сградата на общинска администрация, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък на три етапа:

  1. Отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението. Пликът с Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на обявените изискванията с настоящото решение.

  2. Представяне от кандидатите на Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

  До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на програмата не по-ниска от 4,50.

  3. Събеседване с кандидатите по обявените теми.

  4. Оценката по т. 2. и по т.3. на кандидата се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.

  Информация и документи относно: структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, всеки кандидат за участие в конкурса може да получи от Главния счетоводител на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД всеки работен ден от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,00 ч., както и проект на договор за възлагане на управлението /чл.3, ал.3 от Наредбата/ в срока за подаване на заявленията за участие.

             

  VII. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса при спазване изискванията на Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, в състав:

  Председател: Ахмед Мехмед – Зам.-кмет на Община Казанлък

  Членове: Даниела Колева – Н-к отдел ИУС - секретар                         

                    Здравко Балевски – Н-к отдел ПНОЧРОП

        Представител на РЗИ – Стара Загора

                    Иван Гитев – магистър по медицина

  При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от                         Зорница Антонова – Нач. отдел СД.

  При отсъствие на юриста на комисията, същият да бъде заместен от Кольо Байков – ст. юрисконсулт.

  VIII. Възлага на комисията в тридневен срок от провеждането на конкурса да изготви протокол и да предложи за одобрение от Общински съвет-Казанлък решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите участници.

   

  IX. Утвърждава проект на договор за управление на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. “Стара планина“ №12, гр. Казанлък.

      

  X. Задължава Кмета на Община Казанлък:

 • Да публикува обявлението за предстоящия конкурс на основание чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения в един централен и един местен вестник и в интернет страницата на Община Казанлък;
 • Да изпрати писмо до Регионална здравна инспекция - Стара Загора  за определяне на представител.
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

   

  Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 30/09/2020 г.