РЕШЕНИЕ
№ 239
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_632/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на "Балканинвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че едноличен собственик на капитала на „Балканинвест“ ЕООД, с ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Славянска” № 10 е Община Казанлък. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, управлението на общински търговски дружества – ЕООД и ЕАД може да бъде възложено освен чрез пряк избор и след провеждане на конкурс. Тъй като едноличният собственик на капитала, в лицето на Общински съвет – Казанлък, в едноличните дружества с ограничена отговорност решава въпросите от компетентността на общо събрание, то той е в правото си да избира и освобождава управителя.

С Решение № 982/28.05.2014 г. на Общински съвет – Казанлък е била открита процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Балканинвест” ЕООД. В изпълнение на решението е бил организиран и проведен конкурса. След внасяне на Протокола, Общински съвет-Казанлък е взел Решение №1094/11.09.2014г. за избор за управител Петко Карагитлиев и Кмета на Община Казанлък е сключил с него Договор № Д06-118/01.10.2014г. за възлагане на управлението на „Балканинвест” ЕООД, който е изтекъл на 30.09.2017г.

За показани добри финансови резултати на дружеството с Решение №517/27.07.2017г. на Общински съвет-Казанлък е избран, без провеждане на конкурс, отново Петко Карагитлиев, като е сключен Договор №Д06-134/18.09.2017 г. за възлагане управлението на „Балканинвест“ ЕООД, считано от 01.10.2017 г. за срок от три години.

През този три годишен период основната дейност на дружеството е „Организация и контрол при поставяне и премахване на метални и бетонови контейнери за съхранение на автомобили, както и събиране на наемите им“. През 2019 г. постъпленията от наемите възлизат на 145172,30 лв. и тези средства са приведени по сметките на Община Казанлък.

Дружеството е извършвало инвеститорски контрол на строителни обекти, възложени от Община Казанлък, който е стартирал през 2016г. и 2017г. и приключил през 2018г. През 2019 г. няма възложени други обекти.

„Балканинвест“ ЕООД извършва услуги на физически и юридически лица, включващи: експертни и пазарни оценки на недвижими имоти; технически процедури при определяне на квадратури и удостоверяване на административни адреси; ценообразуване; техническа помощ на граждани, фирми и вещи лица; подготовка на документи за въвеждане на обекти в експлоатация и др. подобни. Реализираните приходи от извършените услуги през 2019г. възлизат на 9008,34 лв.

 

Финансовото състояние на дружеството за последните три годни е следното:

№ по ред

 

Приходи от:

 

2017г.

/лв./

 

2018г.

/лв./

 

 

2019г.

/лв./

 

Приходи от дейността

106249

70550

92165

 

В т.ч.:

 

 

 

 

Услуги към Община Казанлък

21138

41626

43059

 

Услуги на граждани, фирми и др.

9500

7418

9008

 

Приходи от водопренос

0

0

28627

 

Инвеститорски контрол

68196

11745

0

 

Други приходи

7415

9761

11470

„Балканинвест“ ЕООД приключва: 2017 г. с печалба в размер на 1947 лв., 2018 г. – с печалба от 2150 лв. и 2019 г. с печалба – 4827,46 лв.

От горе изложеното е видно, че г-н Карагитлиев продължава да работи за развитие на дружеството, като постига добри резултати и поради това, кмета предлага да бъде сключен с него нов договор за 3 (три) години.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон,  чл.51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 38, ал. 1 и чл. 39 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Избира за управител на „Балканинвест” ЕООД с ЕИК 833066624, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Славянска” № 10 – Петко Карагитлиев.

2. Утвърждава предложения проект на Договор за възлагане управлението на „Балканинвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. “Славянска“ №10, гр. Казанлък.

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за възлагане управлението на „Балканинвест“ ЕООД с Петко Карагитлиев, считано от 01.10.2020 г.

4. Упълномощава Петко Карагитлиев да отрази новите обстоятелства в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Петко Карагитлиев – Управител на „Балканинвест“ ЕООД.

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 23.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.