РЕШЕНИЕ
№ 240
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_630/11.09.2020 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на Фондация "Чудомир" за 2019 г., Отчет за дейността на Фондацията за 2019 г. и Проект на Бюджет на Фондация "Чудомир" за 2020 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Фондация „Чудомир“ е учредена с решение на Общинския съвет през 1992 г. Действията на фондацията през всички години е ориентирана към изучаване и разпространение ценностите на художественото наследство на Чудомир. Основната задача е събирането и популяризирането на творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир - водеща фигура на българския литературен и художествен живот.

„Чудомировите празници“ са ежегодни и се провеждат от 25 март до 1 април, заемат особено място в културния живот на града. Посветени са на театъра, музиката, литературата, изобразителното изкуство и сатирата.

Традиция в Чудомировите празници са редица уникални културни прояви – Национален конкурс за весела детска рисунка „Малките нашенци” и конкурс за детски хумористични литературни творби „Присмехулници”, Национален театрален фестивал „Комедийният хит на сезона“, конкурс за хумористично изпълнение „Чудонемирчета“, представяне на книги от български автори и други събития по време на празника.

На основание чл. 14 от Устава на фондация „Чудомир“ и като председател на фондацията, предлагам на вниманието на общинските съветници Годишния финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2019 г., Oтчета за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2019 г. и проект на Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2020 г.

Поради извънредната обстановка в страната провеждането на “Чудомирови празници 2020“ беше невъзможно. Фондацията не успя да потърси финансиране от спонсори и стопанска дейност за голяма част от поетите задължения във връзка с подготовка на празниците, както и задължения от минали години, посочени в ГФО.

С оглед на гореизложеното и съгласно § 33 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) предлагам следния проект за решение.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 14, т. 15, т. 16 и т. 22, чл. 23, ал. 12 и ал. 13, чл. 33 от Устава на фондация „Чудомир“ и § 33 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.),

  

Р Е Ш И:

 

I. Приема ГФО на Фондация „Чудомир“ за 2019 г.

II. Приема Отчет за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2019 г.

III. Приема Бюджет на Фондация Чудомир за 2020 г. в размер на 18 500 лева, разпределен както следва:

1. Приходи на Фондация „Чудомир“ за 2020 г.  – 18 500 лева.

1.1. Собствени приходи в размер на 5 657  лева;

1.2. Субсидия от община Казанлък за Чудомирови празници в размер на 9 000 лева;

1.3. Вземания от минали години – 1 350 лева;
1.4. Преходен остатък – 2 493 лева.
 

2. Разходи на Фондация „Чудомир“ за 2020 г. в размер на 18 500 лева.

2.1.  Конкурс за къс хумористичен разказ – 2 400 лева;

2.2. Разходи за подготовка на празниците – 1 280 лева;

2.3. Финансиране издаване на книги – 1 600 лева;

2.4. Разходи за дейността – 3 550 лева;

2.5. Разходи за минали периоди – 9 670 лева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Борис Петков Кърчев - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир”.

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 30/09/2020 г.