РЕШЕНИЕ
№ 242
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_609/28.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8349 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 49 140,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №68-279-2/2020 година от Иван Дочев, изпълнителен директор на "Долината на розите" АД за прекратяване на съсобственост, чрез закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8349 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-8349 “За паркинг“ в кв. 171 по ПУП на град Казанлък. Дружеството е собственик на 935 кв. м от имота, съгласно н. а. №8, т. III, рег. 4265, д. 748/19.07.1999 г. За собствеността на община Казанлък в имота - 234/1169 идеални части, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3859/29.07.2020 г, вписан в Служба по вписванията-Казанлък с вх. рег.№:3931/18.08.2020 г, акт 121, т. 14, н. д. 2915.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления от граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена. Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 8108,10 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404053334/23.07.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”, а предложената от оценителя пазарна оценка е на стойност 49 140 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал 1, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 1, предл. 2-ро, ал. 2  и ал. 4 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

1.  Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

3859/2020г

"Долината на розите" АД

49 140,00

За паркинг

234/1169 ид. части от ПИ 35167.502.8349 по КККР на град Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8349 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем три четири девет) с обща площ 1169 (хиляда сто шестдесет и девет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 01.03.2019 г. на Началник на СГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За паркинг, номер по предходен план: 8349, кв. 170, при граници: имоти с идентификатори 35167.502.156, 35167.502.3408, 35167.502.9110, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-8349 (трети за осем три четири девет) “За паркинг“ в кв. 171 (сто седемдесет и първи) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №649/14.05.2020 г. на Кмета, чрез продажба на общинската част –234/1169 (двеста тридесет и четири към хиляда сто шестдесет и девет) идеални части от земята на съсобственика - "Долината на розите" АД, ЕИК: 833067530, седалище и адрес на управление: област Стара Загора, град Казанлък, п.к. 6100, бул. “Розова долина“ № 2, за сумата от 49 140,00 (четиридесет и девет хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – "Долината на розите" АД.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Дочев - изп. директор на "Долината на розите"АД.

Участвали в поименно 26 гласуване общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.