РЕШЕНИЕ
№ 243
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_608/28.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на мястото на предоставяне на социална услуга "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост", делегирана от държавна дейност, с адрес в с. Овощник на нов адрес в с. Дунавци, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Със Заповед №РД01-752/16.07.2008 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, гр. София е разкрита като държавно делегирана дейност социалната услуга „Защитено жилище” в с. Овощник, с капацитет 8 места. След проведен конкурс кметът на Община Казанлък сключва Договор №Д06-152/20.12.2010 г. и възлага управлението на социалната услуга „Защитено жилище” с материална база в с. Овощник на СНЦ „Оптима”.

През 2016 г. отново е проведен конкурс и кметът на Община Казанлък сключва Договор №Д06-194/14.10.2016 г. и възлага управлението на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” (ЗЖЛУИ) с материална база в с. Овощник на СНЦ „Оптима”, за срок от 10 години до 14.10.2026 г.

Със Заповед № РД 01-0482/24.04.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, гр. София и във връзка с регламентирани диференцирани наименования на социалните услуги от резидентен тип, в зависимост от вида увреждане на целевата група потребители, типа на социалната услуга се променя от „Защитено жилище“ в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“.

„Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост“ функционира съобразно Методиката за условията и реда на предоставяне на социалната услуга. Настанените осем потребители са младежи с лека умствена изостаналост. Те получават подкрепа и са мотивирани от екипа на социалната услуга за да придобият нови умения и възможност да водят по-независим начин на живот. Съгласно действащия договор с Община Казанлък, СНЦ „Оптима“ предоставя социалната услуга в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” в сграда на територията на село Овощник. Материалната база там обаче е стара, амортизирана и недостатъчно голяма за настанените потребители и дейностите на социалната услуга.

Предвид гореизложеното, Община Казанлък сключва Договор №Д08-169/18.09.2015 г. със СНЦ „Оптима“ като предоставя имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Дунавци (бивша здравна служба), община Казанлък за изпълнение на Договор №Д06-194/14.10.2016 г. за управление на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“. Недвижимият имот се предоставя за осъществяване дейностите на социалната услуга в ЗЖЛИУ.

През 2018 г. започва ремонта на материалната база в с. Дунавци за реализирането на мерки за енергийна ефективност като Община Казанлък подписва Договор по Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба в с. Дунавци“ от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ) на стойност 131 548 лв., като 85 % от тях са безвъзмездно финансиране. Размерът на съфинансирането за Проекта от страна на бенефициента е от бюджета на Община Казанлък, в размер на 15 % от общата стойност.

Към момента строително-монтажните дейности са приключили и потребителите на ЗЖЛИУ ще имат възможност да се преместят от старата сграда в с. Овощник, в обновените помещения на материалната база в с. Дунавци.

Използването на обновената сграда ще даде възможност за разширяване на дейностите в социалната услуга ЗЖЛИУ, разширяване на материално-техническата база и по-голям комфорт на ползвателите, осигуряване на по-близка до семейната среда, разработване на нови дейности съобразени с индивидуалните потребности на всяко лице от целевата група. Създаване на по-добри условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот с възможност за самостоятелна изява, ускорена интеграцията/реинтеграцията на потребителите, повишаване качеството на техния живот.

Преместването на социалната услуга ЗЖЛУИ в обновената материална база в с- Дунавци ще доведе и до по-висока ефективност на управление ѝ, по-ниска себестойност на предоставените услуги и по-добра рентабилност на дейностите.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

  

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Казанлък дава своето съгласие социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“, делегирана от държавата дейност, с адрес: с. Овощник, община Казанлък да бъде преместена на нов адрес в с. Дунавци, община Казанлък като възлага на кмета на Община Казанлък да извърши необходимите последващи действия затова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.