РЕШЕНИЕ
№ 244
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12
(Оспорено със Заповед № АК-01-ЗД-13/07.10.2020 г. на Областния управител на Стара Загора, отм. с Решение № 264/21.10.2020 г.)

Относно: ОС_638/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за временно и възмездно ползване за срок от 3 години на общински обект - част от имот, публична общинска собственост - сграда с идентификатор 35167.502.6525.2 с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. "Ал. Стамболийски" №30, клуб "Розариум" на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Клуб по тенис на маса - Розова долина", гр. Казанлък. С писмо с вх. № ОС-655/23.09.2020 г., писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, с приложено решение от Управителния съвет и допълнение в правното основание на доклада, съгласно становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в деловодството на община Казанлък е постъпило Заявление с вх. №40-66-2/30.07.2020 г. от Иван Каналиев в качеството му на Председател на СНЦ „Клуб по тенис на маса – Розова долина“ с ЕИК/ПИК 123154978, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски“ №2, ет.1, с искане да им бъде предоставено за временно и възмездно ползване помещение за извършване на дейността – част от обект публична общинска собственост представляващ клуб „Розариум“ в гр. Казанлък, ул. „Ал. Стамболийски“ №30.

Сдружение с нестопанска цел „Клуб по тенис на маса - Розова долина“ е регистрирано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел като Сдружение с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза. Учредено е с цел да насочва и координира дейността по издигане на равнището на спортното майсторство в областта на спорта тенис на маса, да създава условия за развитие на този спорт и други форми за възстановяване на населението на клубно ниво чрез привличане на обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на висококвалифицирани състезатели. Клубът подпомага и организира практикуването на спорта тенис на маса на клубно ниво, организира школи, тренировъчна и спортно-състезателна дейност, организира и администрира спортни състезания, изгражда и стопанисва спортни обекти, подготвя състезатели, осигурява и други дейности, свързани с развитието на спорта тенис на маса. СНЦ „Клуб по тенис на маса – Розова долина“ не притежава помещение, подходящо за извършване на дейностите си, намиращо се на територията на община Казанлък.

По смисъла на Закона за общинската собственост, общинският имот, който се предоставя за временно и възмездно ползване  на  СНЦ „Клуб по тенис на маса – Розова долина“ е  с обща площ от 103,04 кв.м. в т.ч. обособено помещение I с площ от 92,80 кв.м. и обособено помещение II /за склад и санитарен възел/ с площ от 10, 24 кв.м., съгласно приложена окомерна скица. Представлява част от сграда с идентификатор 35167.502.6525.2, публична общинска собственост , функц. предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи: един ,застроена площ 222 кв.м. Сградата е разположена в Поземлен имот 35167.502.6525 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изп. директор на АГКК., с административен адрес гр. Казанлък, ул. „Ал. Стамболийски“ №30, клуб  „Розариум“. Месечната наемна цена е в размер на 97,92 лв. без ДДС, изчислена на основание чл.66, ал.1, т.VII и чл. 67, ал.1, т. II (3) от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък.

Съгласно чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, с решение на Общинския съвет се отдават под наем имоти без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 8, във вр. с чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от ЗОС във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се предостави за временно и възмездно ползване за срок от 3 (три) години за обезпечаване на дейността  на „Клуб по тенис на маса – Розова долина“, ЕИК/ПИК 123154978, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски“ №2, ет.1, представлявано от Иван Каналиев, част от имот публична общинска собственост с обща площ от обща площ от 103,04 кв.м. в т.ч. обособено помещение I с площ от 92,80 кв.м. и обособено помещение II (за склад и санитарен възел) с площ от 10,24 кв.м, представляващо част от сграда с идентификатор 35167.502.6525.2, публична общинска собственост , функц. предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи: един, застроена площ 222 кв.м. Сградата е разположена в Поземлен имот 35167.502.6525 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на Изп. директор на АГКК., с административен адрес гр. Казанлък, ул. „Ал. Стамболийски“ №30, клуб „Розариум“, за което е съставен АПОС №719/03.09.2020 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 97,92 лв. без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и СНЦ „Клуб по тенис на маса – Розова долина“.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.