РЕШЕНИЕ
№ 245
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_637/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем за срок от 10 години на сграда с идентификатор 35167.503.8452.1 със застроена площ от 42 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 35167.503.8452 по КККР на гр. Казанлък на "Нуртс диджитъл" ЕАД - регистриран оператор на електронна съобщителна мрежа.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпило заявление от „Нуртс диджитъл“ ЕАД за отдаване под наем без търг или конкурс при условията и по реда на чл. 30, ал. 5, във връзка с чл. 19 от Закона за съобщителните мрежи и физическата инфраструктура на имот – публична общинска собственост, представляващ Сграда с идентификатор 35167.503.8452.1 със застроена  площ от 42 кв.м., на един етаж, предназначение: Сграда за водоснабдяване и канализация, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.503.8452 с обща площ от 137784 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Имотът е част от лесопарк „Тюлбето“, съгласно приложен АПОС №695/23.01.2020 г. и Скица на сграда с №15-100746-31.01.2020 год.

„Нуртс диджитъл“ ЕАД и към момента е коректен  наемател на имота, след проведен по реда на Закона за общинската собственост публичен търг. В сградата са разположени радиотехнически съоръжения.

С приемането на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), обн. ДВ, бр.21 от 09.03.2018 г., в сила от 09.03.2018 г. се регламентират обществените отношения, свързани с разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи. Според чл. 30, ал. 1 от цитирания закон,  операторите на електронни съобщителни мрежи имат право да разполагат електронни съобщителни мрежи и да изграждат свързаната с тях техническа инфраструктура във основа на писмен договор, включително договор за наем, договор или друг административен акт, върху, над или под имоти публична или частна държавна или общинска собственост. Когато имотът е държавна или общинска собственост правата по ал.1 се  предоставят за срок до 10 години по реда на чл. 19 от закона /чл. 30, ал. 5 от ЗЕСМФИ/ – без провеждането на търг или конкурс.

„Нуртс диджитъл“ ЕАД, ЕИК 200685249, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ул. „Пейо К. Яворов“ №2, представлявано от Свилен Попов, притежава Разрешение № 01515/09.06.2009 г., изм. с Решение №01515-16/15.12.2011 год., изм. с Решение № 01515-048/03.12.2019 г. на Комисия за регулиране на съобщенията за използване на електронна съобщителна мрежа, издадено на основание чл.30, т.10 и чл.116 от Закона за електронните съобщения. Разрешението е със срок на валидност 09.06.2024 година.

Според чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след решение на общинския съвет.

Месечната наемна цена е в размер на 504,00 лв. без ДДС и е определена на основание чл. 66, ал. 1, т. II, Б от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък „за разполагане на радиотехнически съоръжения“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 5 във връзка с чл. 19 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 66, ал. 1, т. II, Б от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем за срок до 09.06.2024 година на общински имот: Сграда с идентификатор 35167.503.8452.1, със застроена площ от 42 кв.м., на един етаж, предназначение: Сграда за водоснабдяване и канализация, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.8452, с обща площ от 137784 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК на „Нуртс диджитъл“ ЕАД, EИК 200685249, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ул. „Пейо К. Яворов“ №2, представлявано от Свилен Попов, срещу месечна наемна цена в размер на 504,00 лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т. I.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Нуртс диджитъл“ ЕАД.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.