РЕШЕНИЕ
№ 246
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12

Относно: ОС_626/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи СОС с идентификатор 35167.501.417.1.4 и СОС с идентификатор 35167.501.417.1.14, находящи се в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №2, Таблица: Очаквани приходи по продажба на общински имоти - ДМА, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински Съвет - Казанлък е включен:

Под номер 4: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка четири) с площ 86,27 (осемдесет и шест цяло двадесет и седем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. А, ет. 2, апартамент 4, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1 (едно), ведно с 4 % (четири процента) от общите части на сградата и правото на строеж и прилежащите части: изба №4 (четири) с полезна площ 6,49 (шест цяло четиридесет и девет) кв. м. и таван №4 (четири) с полезна площ 25,12 (двадесет и пет цяло и дванадесет) кв. м., съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.3, 35167.501.417.1.12, Под обекта: 35167.501.417.1.2, Над обекта: 35167.501.417.1.6. Сградата е с масивна конструкция, въведена в експлоатация през 2012 г., съгласно Удостоверение №УВЕ-82/30.10.2012 г. по строителна документация представлява „Много фамилна жилищна сграда“, жилищна група 6 „АБ“.

За самостоятелният обект в сграда има съставен АЧОС №3660/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1231/06.03.2019 г., акт №35, т. 5, н. д. 890.

Под номер 5: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка едно четири) с площ 88,28 (осемдесет и осем цяло двадесет и осем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“, блок 108, вх. Б, ет. 2, апартамент 14, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1 (едно), ведно с 3,98 % (три цяло деветдесет и осем стотин процента) от общите части на сградата и правото на строеж и прилежащите: изба №14 (четиринадесет) с полезна площ 14,63 (четиринадесет цяло и шестдесет и три) кв. м. и таван №14 (четиринадесет) с полезна площ 12,87 (дванадесет цяло и осемдесет и седем) кв. м., съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.12, 35167.501.417.1.13, Под обекта: 35167.501.417.1.11, Над обекта: 35167.501.417.1.17.

Сградата е с масивна конструкция, въведена в експлоатация през 2012 г., съгласно Удостоверение №УВЕ-82/30.10.2012 г. по строителна документация представлява „Много фамилна жилищна сграда“, жилищна група 6 „АБ“.

За самостоятелният обект в сграда има съставен АЧОС №3661/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1232/06.03.2019 г., акт №36, т. 5, н. д №891.

За самостоятелните обекти в сграда са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер, както следва:

Описание на имота

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

СОС с идентификатор 35167.501.417.1.4 с площ 86,27 кв. м., гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. А, ет. 2, ап. 4

32 526,20

65 800

60 000

2

СОС с идентификатор 35167.501.417.1.14 с площ 88,28 кв. м., гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. Б, ет. 2, ап. 14

32 790,20

66 700

60 000

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на самостоятелните обекти в сграда, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

І. Да се извършат продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински самостоятелни обекти в сграда, както следва:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка четири) с площ 86,27 (осемдесет и шест цяло двадесет и седем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. А, ет. 2, апартамент 4, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1 (едно), ведно с 4 % (четири процента) от общите части на сградата и правото на строеж и прилежащите части: изба №4 (четири) с полезна площ 6,49 (шест цяло четиридесет и девет) кв. м. и таван №4 (четири) с полезна площ 25,12 (двадесет и пет цяло и дванадесет) кв. м., съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.3, 35167.501.417.1.12, Под обекта: 35167.501.417.1.2, Над обекта: 35167.501.417.1.6.

Сградата е с масивна конструкция, въведена в експлоатация през 2012 г., съгласно Удостоверение УВЕ-82/30.10.2012 г. По строителна документация представлява „Много фамилна жилищна сграда“ жилищна група 6 „АБ“ по строителна документация.

Начална тръжна цена: 65 800 (шестдесет и пет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка едно четири) с площ 88,28 (осемдесет и осем цяло двадесет и осем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. Б, ет. 2, апартамент 14, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1 (едно), ведно с 3,98 % (три цяло деветдесет и осем стотин процента) от общите части на сградата и правото на строеж и прилежащите: изба №14 (четиринадесет) с полезна площ 14,63 (четиринадесет цяло шестдесет и три) кв. м. и таван №14 (четиринадесет) с полезна площ 12,87 (дванадесет цяло осемдесет и седем) кв. м., съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.12, 35167.501.417.1.13, Под обекта: 35167.501.417.1.11, Над обекта: 35167.501.417.1.17. Сградата е с масивна конструкция, въведена в експлоатация през 2012 г., съгласно Удостоверение №УВЕ-82/30.10.2012 г. по строителна документация представлява „Много фамилна жилищна сграда“, жилищна група 6 „АБ“.

Начална тръжна цена: 66 700 (шестдесет и шест хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на самостоятелните обекти в сграда по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.