РЕШЕНИЕ
№ 247
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 12


Относно: ОС_616/03.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 700,00 лв., без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 86 кв. м в УПИ II-129, в кв. 4 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация e постъпило Искане с вх. №94-Х-414-4/25.06.2020 г. от Христо Петков, Екатерина Петкова и Тодор Петков за доброволно прилагане на действащ ПУП-ПР за УПИ II-129  в кв. 4 на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмета. Заявителите са собственици на дворно място с площ 1050 кв. м, което съставлява горецитирания имот с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №99, том 3, дело №890/1984 г., Нотариален акт №117, том 4, дело №1230/1991 г. и Нотариален акт №42, т. 2, рег. №1273, дело №232/2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №2737, вх. №2737/ 19.06.2020 г., акт №72, т. 10, д. №2005.

Община Казанлък притежава реална част - Незастроена  земя с площ 86 кв. м, при граници: североизток – Поземлен имот №129; югоизток - УПИ III-124; югозапад – улица и северозапад - УПИ I-136, представляваща реална част, придаваема към Имот №129 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот II-129 в кв. 4 по действащ ПУП-ПР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмета на Община Казанлък, с обща площ от 1 136 кв. м, при граници: североизток – УПИ V-137 и УПИ VI-128; югоизток – УПИ III-124; югозапад - улица и северозапад - УПИ I-136, съгласно АЧОС №3861/31.07.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3811, вх. рег. №3811/12.08.2020 г., акт №41, т. 14, н. д. №2826.

Данъчната оценка на общинската земя 202,10 лв. по Удостоверение за ДО №7404053336/ 23.07.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  700,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3861 от 31.07.2020 г.

Христо Петков, Екатерина Петкова и Тодор Петков

700,00

Придаваема по регулация

Реална част с площ 86 кв. м от УПИ II-129, кв. 4 на

с. Голямо Дряново

 

2. Определя пазарна цена в размер на 700,00 (седемстотин) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена земя с площ 86 (осемдесет и шест) кв. м, при граници: североизток – Поземлен имот №129; югоизток - УПИ III-124; югозапад – улица и северозапад - УПИ I-136, представляваща реална част, придаваема към имот с пл. №129 (сто двадесет и девети) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот II-129 (втори за сто двадесет и девети) в кв. 4 (четвърти) по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет, с площ 1136 (хиляда сто тридесет и шест) кв. м, при граници: североизток – УПИ V-137 и УПИ VI-128; югоизток – УПИ III-124; югозапад - улица и северозапад - УПИ I-136.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с лицето, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Христо Петков, Екатерина Петкова, и Тодор Петков.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                            (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/09/2020 г.